Księgowanie opłaty za prowadzenie rachunku walutowego

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 4 września 2013
Pytanie:  Spółka prowadzi rachunek walutowy w euro na który wpływają zapłaty za należności wynikające z wystawionych rachunków. Bank w dniu 29.06.2013r. pobrał opłatę za prowadzenie rachunku w euro tj. 4,38 euro. Jak zaksięgować wyciąg bankowy za powyższą opłatę i po jakim kursie?
Odpowiedź: 

Spółka powinna zastosować kurs jaki wynika z zastosowanej metody rozchodu waluty na rachunku walutowym.

Zgodnie z art. 9 uor księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Kwestię operacji w walucie reguluje art. 30 uor. Zgodnie z art. 30 ust. 2 uor wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

  1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji - art. 30 ust. 2 uor.

Jeżeli posiadacie państwo rachunek walutowy, to także do rozchodu i ustalania różnic kursowych na nim należy w polityce rachunkowości wybrać jedną z metod prawa bilansowego. I tak zgodnie z art. 34 ust. 4 uor wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu, w tym zużycia, sprzedaży:

  1. według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów,
  2. przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła) - FIFO,
  3. przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła) - LIFO,

Jak wspomniano - jaką metodę zastosuje Spółka zależy od niej ale powinno to być odzwierciedlone w zasadach (polityce) rachunkowości Spółki.

Kwesta zastosowania kursu dla operacji wyrażonych w walucie oraz różnic kursowych z wyceny uregulowana została także na gruncie prawa podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg. kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (tutaj wystawienia faktury). Zgodnie z art. 15a updop różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe gdy:

  1. dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia – art. 15a ust. 2 pkt 1;
  2. ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - art. 15a ust. 3 pkt 1.
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel