Księgowanie faktury za zagraniczne usługi hotelowe

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 11 października 2018
Pytanie:  Firma otrzymała fakturę zagraniczną za usługi hotelowe w Niemczech (za cały pobyt) wystawioną w euro, z datą 5 lipca 2018 r. Faktura została opłacona częściowo w dniu 4 lipca 2018 r. i w dniu 7 sierpnia 2018 r. pozostała część. Z usług hotelowych firma korzystała także w okresie od 22 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r. Według jakiego kursu powinnam wycenić fakturę oraz jak zaksięgować fakturę?
Odpowiedź: 

Ustawa z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2018 r poz. 395 ze zm.) wskazuje w art. 30 ust, 2, iż wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Dokonanie przelewu należy ująć w zależności od tego czy środki pieniężne poszły z rachunku złotówkowego czy walutowego. Jeśli zapłata euro poszła z rachunku PLN należy zastosować kurs faktyczny (art. 30 ust 2 pkt 1 uor) czyli kurs sprzedaży banku, z którego usług jednostka korzysta.

Z kolei, jeśli płatność poszła z rachunku walutowego to właściwym do zaksięgowania przelewu będzie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego przelew (art. 30 ust 2 pkt 2 uor) czyli po kursie z 3 lipca a potem drugą część z 6 sierpnia 2018. Wtedy oczywiście trzeba będzie (ale to już odrębna operacja) ustalić wartość historyczną rozchodu waluty wg metody przyjętej do rozchodu waluty (FIFO, LIFO albo kurs średni ważony).

Zapis wtedy będzie:

  • Wn Rozrachunki z dostawcami 
  • Ma Rachunek bankowy

Zarachowanie kosztu powinno nastąpić zgodnie z art. 30 ust 2 pkt 2 uor po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu – tu dniem tym nie data wystawienia faktury, ale data sprzedaży, czyli najprawdopodobniej wskazana na fakturze data zakończenia noclegów (może być też rozpoczęcia pobytu):

  • Wn Pozostałe koszty rodzajowe
  • Ma Rozrachunku z dostawcami

Różnice kursowe powstałe między wartością kosztu a wcześniejszych dwóch płatności będą stanowiły koszty finansowe (zapłacono więcej) lub przychody finansowe – jeśli zapłacono mniej niż wynika koszt.

Ujęcie ujemnych różnic kursowych:

  • Wn Koszty finansowe
  • Ma Rozrachunki z dostawcami

Ujęcie dodatnich różnic kursowych:

  • Wn Rozrachunki z dostawcami
  • Ma Przychody finansowe
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel