Jakie sprawozdania złożyć do KRS

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 31 lipca 2018
Pytanie:  Sp. z o.o. była zobowiązana do zrobienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i indywidualnego za rok 2017. Spółka nie stanowi podatkowej grupy kapitałowej w myśl art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym i nie jest wymagane składanie sprawozdani do Urzędu Skarbowego. Mamy wątpliwości co do KRS. Czy spółka powinna złożyć oba sprawozdania (skonsolidowane i indywidualne) do KRS ? Jeśli nie, to które sprawozdanie należy złożyć do KRS?
Odpowiedź: 

Do KRS należy złożyć zarówno jednostkowe sprawozdanie, jak i skonsolidowane.

Jednostkowe składa się na podstawie art. 69 ust. 1 uor, który mówi, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 (art. 69 ust. 2 uor)

Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

Natomiast zgodnie z art. 69 ust. 4 uor kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego:

1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla wraz ze sprawozdaniem z badania,

2) skonsolidowane sprawozdanie z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla

- w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

A wiec w terminie 15 dni od 6-miesiecznego terminu zatwierdzenia zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie powinno być złożone w KRS. Jeśli jest zatwierdzone wcześniej, to oczywiście 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel