Jak zaksięgować naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia pracowników w spółce z o.o.?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 3 kwietnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. naliczyła wynagrodzenia pracowników na koniec roku obrotowego, lecz ich nie wypłaciła. Jak wobec powyższego powinna przebiegać ewidencja niewypłaconych wynagrodzeń?

Sprawdź, jak w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia pracownikom powinieneś prowadzić ewidencję księgową. Zwróć uwagę na schemat księgowania.

Odpowiedź: 

W księgach rachunkowych spółki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 uor). Ponadto do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić - w postaci zapisu - każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 uor).

W świetle zapisów ustawy o rachunkowości koszty wynagrodzeń oraz składki ZUS obciążające pracodawcę powinny być odniesione do okresu, którego dotyczą. Z punktu widzenia prawa bilansowego nie ma znaczenia data uregulowania zobowiązania wynikającego z listy płac oraz data zapłaty składek ZUS.

Wyjaśnienie

Uwzględniając powyższe, spółka mimo braku wypłaty wynagrodzeń, powinna wykazać:

 1. w rachunku zysków i strat w pozycji:
  • B.V. „Wynagrodzenia” - wartość brutto wynagrodzeń
  • B.VI „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki ZUS finansowane przez pracodawcę.
 2. w pasywach bilansu w pozycji:
  • B.III.2g. „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń” - wartość składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i pracownika oraz wartość podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z listy płac.
  • B.III.2h. „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń” - wartość netto wynagrodzeń.

Sposób ewidencji księgowej przedstawia poniższy schemat:

 • 404 Wn „Wynagrodzenia” - kwota brutto,
 • 405 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki finansowane przez pracodawcę,
 • 230 Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” - kwota netto,
 • 220-2 Ma „Rozrachunki z tytułu PIT4” - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • 220-3-51 Ma „Rozrachunki z ZUS” - składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę i pracownika,
 • 220-3-52 Ma „Rozrachunki z ZUS” - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez pracownika,
 • 220-3-53 Ma „Rozrachunki z ZUS” - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych finansowane przez pracodawcę.
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel