Jak ujmować środki trwałe w księgach rachunkowych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 10 września 2018
Pytanie:  Jedna ze spółek zapisała w polityce rachunkowości, że składniki majątku spełniające definicję środków trwałych o wartości początkowej: 1) poniżej 3.500 zł - będą odpisywane w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do używania, 
2) powyżej 3.500 zł - do 10.000 zł będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania tego środka trwałego, 3) powyżej 10.000 zł będą amortyzowane. Jednocześnie istotność ustalona jest na poziomie 1% sumy bilansowej. Po przeanalizowaniu pierwszego półrocza suma składników majątku spełniających kryteria z punktu 1 i 2 przekroczyła 1 % sumy bilansowej. Czy po przekroczeniu danego progu składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500 zł, powinny być rozliczone w czasie za pośrednictwem konta „Rozliczenia czynne kosztów”, czy poprzez odpisy amortyzacyjne? Czy można je jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowo i bilansowo?
Odpowiedź: 

Nie można stosować rozwiązania polegającego na ujmowaniu amortyzacji czy nakładów na zakup środka trwałego na rozliczeniach międzyokresowych. Ustawa o rachunkowości na to nie pozwala.

Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia (o której mowa w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości)  lub/i koszt wytworzenia (o którym mowa w art. 28 ust. 3 i 8 ustawy o rachunkowości), powiększone o koszty finansowania zewnętrznego (art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości).  Prawo bilansowe pozwala na stosowanie uproszczeń w odniesieniu do ujmowania i amortyzowania środków trwałych, co wynika z art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości

Uproszczenia te mogą  polegać na ujęciu składnika, jako środka trwałego, przy czym pod datą przyjęcia do użytkowania jego wartość początkowa jest jednorazowo odpisywana w ciężar kosztów amortyzacji albo ujęciu nakładów bezpośrednio w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Stosowanie jednego lub jednocześnie kilku uproszczeń, zależnie od cech tego rodzaju składników, wymaga ustalenia jednego lub kilku poziomów wartości początkowej. Można wziąć pod uwagę przy tym przepisy podatkowe.

Ustalony poziom istotności, a w szczególności dolna granica wartości początkowej środków trwałych, wymagają wpisania do przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje limitów na dany rok dotyczących odpisów jednorazowych.

Jeśli jednostka stwierdzi, że przyjęte rozwiązanie jest zbytnim uproszczeniem, bo w bieżącym okresie i prawdopodobnie następnych zbyt wysoka wartość będzie odpisywana w koszty, to należy zmienić politykę rachunkowości i ze skutkiem od początku bieżącego roku obniżyć próg niskiej jednostkowej wartości.

Proszę zauważyć, że zgodnie z KSR 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”  – to kierownik jednostki wskazuje od początku, którego roku obrotowego obowiązuje zmieniona w polityce zasada. Może być to początek trwającego roku.

Jeśli przedsiębiorstwo oceni, że nakłady w tym roku, znaczące i przekraczające np. 1% sumy bilansowej w kolejnych latach raczej się nie powtórzą, to nie ma potrzeby zmiany polityki rachunkowości. W podmiotach, w których zmiany technologiczne następują szybko i konieczna jest szybka wymiana środków trwałych, nakłady na środki trwałe i potem ich jednorazowa amortyzacja lub nakłady na zakupy aktywów niezaliczanych do środków trwałych mogą przekraczać wartości znacznie wyższe niż 1% sumy bilansowej.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel