Jak dokonać korekty nieprawidłowo zaksięgowanego zysku?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 16 maja 2012
Pytanie:  Związki zawodowe prowadzące działalność wpłacają wypracowany zysk po zatwierdzeniu sprawozdania na konto związków nieprowadzących działalności w roku następnym. W związku z powyższym na koncie nie kumuluje się zysk z lat ubiegłych i w roku następnym jest zaksięgowany na zmniejszeniu wyniku finansowego. W 2004 roku zysk został przeniesiony na kapitał podstawowy i rezerwy. Od tego momentu mamy wyższy kapitał podstawowy bilansem otwarcia. W jaki sposób należy dokonać korekt? Czy można to zrobić w roku bieżącym? Na jakich kontach ująć operację korygującą, biorąc pod uwagę fakt, że zysk został już wypłacony? Czy zysk wypracowany w związkach nie powiększa funduszu statutowego?

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 854 ze zm.) wskazuje, że gospodarkę finansową określa statut związku. Zwróć uwagę na zasady rachunkowości obowiązujące związki prowadzące działalność, jak i te, które działalności nie prowadzą.

Odpowiedź: 

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 854 ze zm.) wskazuje, że gospodarkę finansową określa statut związku. W związkach zawodowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego. W przypadku gdy jednostka prowadzi działalność zysk może być przeznaczany nie tylko na fundusz statutowy.

Związki zawodowe nieprowadzące działalności

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2003 r. nr 11, poz. 117 ze zm.) ma zastosowanie do związków zawodowych, jeśli nie prowadzą one działalności gospodarczej (art. 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). Zatem, to w związkach zawodowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej będzie miał zastosowanie przepis, który wskazuje że różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

Związki zawodowe prowadzące działalność

W przypadku gdy jednostka ta prowadzi działalność mają zastosowanie same przepisy ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że zysk może być przeznaczany w tych jednostkach nie tylko na fundusz statutowy.

W przypadku gdy w 2004 roku nieprawidłowo zaksięgowano rozliczenie wyniku finansowego należy dokonać poprawienia tego błędu jako błędu istotnego. W tym celu należy zmniejszyć fundusz statutowy (ewentualne też rezerwy) w korespondencji z rozliczeniem wyniku finansowego, a następnie ująć księgowanie:

  • Wn „Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych”,
  • Ma „Pozostałe rozrachunki - rozrachunki ze związkiem zawodowym”.
W takim przypadku zostanie „domknięte” saldo na koncie organizacji związkowej, na rzecz której w 2004 r. wypłacono pieniądze (obecnie powinno tam być saldo pokazujące należność od tych związków zawodowych).

W informacji dodatkowej należy opisać przyczyny zmniejszenia funduszu i rezerw.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel