Faktura bez daty sprzedaży w księgach rachunkowych

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 13 grudnia 2013
Pytanie:  Spółka wystawia co miesiąc rachunki na klientów niemieckich (osoby fizyczne), za świadczone usługi opiekuńcze w poszczególnych dniach danego miesiąca w walucie euro. Wystawiony rachunek posiada datę wystawienia np. 22.10.2013, ale nie posiada daty sprzedaży (daty operacji gospodarczej). Jedynie z treści na rachunku można wyczytać ile dni w miesiącu taka usługa była świadczona np. miesiąc październik od 05-31.10.2013. Spółka do ksiąg rachunkowych wprowadza taki rachunek pod datą wystawienia tj. 22.10.2013 r. oraz datę operacji gospodarczej podaje tożsamą jak data wystawienia tj. 22.10.2013 r. Przychód bilansowo i podatkowo rozpoznaje w miesiącu październiku. Natomiast kurs do przeliczenia przychodu stosuje - średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia rachunku. Czy ewidencja tego zdarzenia w księgach jest prawidłowa i czy data operacji gospodarczej jest podawana prawidłowo przy wprowadzaniu do systemu księgowego?
Odpowiedź: 

Podstawową datą, jaką powinna zawierać faktura, jest data jej wystawienia. Datę sprzedaży (a od 1 stycznia 2013 r. - datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) należy podawać, jeżeli różni się ona od daty wystawienia faktury.

Dane, jakie powinna zawierać faktura, szczegółowo określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur. Przepis ten z dniem 1 stycznia 2013 r. uległ pewnym zmianom. W "starym" stanie prawnym, obowiązującym do 31 grudnia 2012 r., wskazywał on, że faktura powinna zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różniła się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży (pomijamy sprzedaż o charakterze ciągłym). Obecnie ww. przepis wskazuje, że faktura powinna zawierać m.in. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Zatem podstawową datą, jaką powinna zawierać faktura, jest data jej wystawienia. Datę sprzedaży (a od 1 stycznia 2013 r. - datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) należy podawać, jeżeli różni się ona od daty wystawienia faktury. Jeżeli podatnik wystawia fakturę w dniu sprzedaży (dokonania dostawy/wykonania usługi), na fakturze wystarczy podać tylko datę wystawienia faktury. Można wprawdzie na takiej fakturze podać inne daty, ale nie jest to konieczne.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 uor wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Czyli ujęcie faktury przychodowej oznaczamy jako pozostała operacja – w rezultacie przeliczamy fakturę na PLN po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Tak samo traktowane są operacje w walucie na bazie prawa podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel