Bilans sp. z o.o. wykazujący stratę a badanie bilansu

Autor: Izabella Kopka

Dodano: 6 września 2010
Pytanie:  Jak postąpić w przypadku, gdy spółka od 3 lat ponosi stratę? Wartość straty na koniec 2010 r.  przekroczy 50% wartości kapitałów. Czy wystarczy zgromadzenie wspólników i podjęcie uchwały o dalszej możliwości funkcjonowania spółki? O dopłacie do kapitału wspólników nie ma mowy. Czy należy obowiązkowo wykonać badanie bilansu?
Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 233 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, dalej: ksh) - jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Sposoby pokrycia straty bilansowej

Zarząd spółki powinien zdać wspólnikom sprawozdanie z podjętych działań w zakresie zwiększenia zysku i ograniczenia wydatków a także przyczyn powstania straty.

Po przeanalizowaniu powodów wystąpienia straty i zbadaniu sytuacji finansowej spółki, oraz ustaleniu możliwości wypracowania zysku w latach przyszłych, zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o dalszej kontynuacji działalności spółki Natomiast powstałą stratę bilansową spółka może pokryć (pod warunkiem, że zgromadzone środki nie zostały wcześniej rozdysponowane):

  1. z planowanego zysku w latach następnych,
  2. z kapitału zapasowego lub rezerwowego,
  3. z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  4. z dopłat wspólników,
  5. poprzez obniżenie kapitału podstawowego.
Pokrycie straty z zysków osiągniętych w latach poprzednich, nie powoduje żadnych skutków podatkowych.

Przy wyborze ostatniego ze sposobów pokrycia straty tj. obniżenia kapitału (udziałów) podstawowego, można na podstawie art. 199 ksh, dokonać jego umorzenia, jednak tylko w przypadku gdy umowa spółki tak stanowi. Procedura umorzenia kapitału (udziału) wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi, że kapitał (udział) ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia (np. strata) wówczas umorzenie może nastąpić bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Obowiązkowe badanie bilansu

Badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.4 ustawy z 29 września o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), podlegają sprawozdania spółek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły, co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000,- euro
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej, co najmniej 5.000.000,- euro.
Badanie bilansu, może również zostać przeprowadzone na podstawie art. 223 ustawy ksh - na żądanie wspólnika, bądź wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
Tekst opublikowany: 

27 sierpnia 2010 r.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel