Jedna faktura, kilka zakupów. Jak ująć taki zakup w PKPIR

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 14 listopada 2018
Pytanie:  Podatnik prowadzący gabinet stomatologiczny dokonuje zakupów w hurtowni, która kompleksowo zaopatruje takie gabinety. Na jednej fakturze zakupu znajdują się różne pozycje: materiały stomatologiczne, lecznicze, narzędzia, strzykawki, środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, serwety. W której kolumnie PKPiR należy ująć taki zakup? Czy należy rozpisywać fakturę na kolumnę 10 i kolumnę 13? Które pozycje zakupu powinny być ujęte na spisie z natury?
Odpowiedź: 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Z tego samego rozporządzenia wynika, że materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Natomiast kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia.

Kluczowe w kontekście pytania jest stwierdzenie czy składniki, o których mowa w pytaniu, spełniają definicję ani materiałów podstawowych lub materiałów pomocniczych. Jeśli tak to powinny być ujęte w kolumnie 10.

Wydaje mi się, że materiały lecznicze oraz dentystyczne bezpośrednio oddają wyrobowi (tu usłudze) swoje właściwości. Są, zatem materiałami pomocniczymi i powinny być ujęte w kolumnie 10 a potem ujęte w spisie z natury.

Natomiast pozostałe składniki – narzędzia, strzykawki, środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, serwety- nie staną się główną substancją produkowanych wyrobów gotowych powinny, więc być ujęte w kolumnie 13.

Zatem zakupy z 1 faktury będą ujęte w dwóch kolumnach.

pamiętać, iż podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Spis z natury powinien zawierać, co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel