Jak ująć KPiR fakturę za zakup usługi szkoleniowej, która została dofinansowana

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 2 października 2018
Pytanie:  Podatnik podpisał z urzędem pracy umowę o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie  pokrywa 100% kosztów szkolenia, jest udzielane w oparciu o pomoc de minis. Czy otrzymana refundacja jest dla podatnika przychodem opodatkowanym PIT? Jak zaewidencjować w KPiR fakturę za zakup usługi szkoleniowej, która podlegała dofinansowaniu?
Odpowiedź: 

Otrzymana refundacja jest przychodem opodatkowanym PIT. Fakturę podatnik ma prawo zaewidencjonować w KPiR w dacie jej wystawienia.

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty (z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13), i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o ustawy o PIT, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zatem otrzymane dotacje przez podatnika będącego przedsiębiorcą stanowią dla niego przychody z działalności gospodarczej. Co do zasady przychody podlegają opodatkowaniu PIT chyba, że zostało przewidziane ich zwolnienie od PIT albo wyłączenie z opodatkowania.

Zdaniem organów podatkowych dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie są zwolnione od PIT, gdyż nie spełniają warunków wymaganych dla zwolnień od PIT, w szczególności nie są to środki pochodzące z funduszy europejskich, budżetu państwa czy budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2015 r., nr ITPB2/4511-91/15/MK zauważył, że: „(…) otrzymana na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotacja z KFS nie spełnia przesłanek uprawniających do zwolnienia z opodatkowania wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 114, pkt 118 bądź w pkt 129, a także w innych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji wypłacona dotacja z KFS stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej”.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT).

Zakupiona usługa będzie związana z przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej, a wydatek na jej nabycie nie znalazł się na liście kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych, w konsekwencji będzie możliwe jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Jako, że jest to koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, to stanowić on będzie koszt podatkowy w dacie wystawienia faktury (art. 22 ust. 6b ustawy o PIT).

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel