Sektor Publiczny

Odpis podstawowy na ZFŚS wyniesie w przyszłym roku 1229,30 zł

Dodano: 7 listopada 2018
ręka z długopisem

Projektowana zmiana w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na podwyższaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, który w latach 2012–2016 był "zamrożony" wzrośnie o 43,64 zł - wynika z projektu ustawy okołobudżetowej, którą przyjął rząd.

Odpis oblicza się na cały rok kalendarzowy na podstawie planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych w tym roku pracowników. Ustaloną wysokość odpisu należy przelać na odrębny rachunek bankowy, specjalnie założony dla potrzeb funduszu.

Pracodawcy nie muszą jednakże od razu przekazywać całej kwoty. Można podzielić ją na dwie raty i zasilić konto funduszu dwa razy w roku.

Jeśli już w maju, przed wpłatą pierwszej raty, przeciętna planowana liczba zatrudnionych okazałaby się nieadekwatna do stanu faktycznego zatrudnienia, można skorygować ją, przeliczając jeszcze raz całoroczny odpis z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu i dopiero wtedy przelać część odpisu na konto funduszu.

Uprawnieni do korzystania z funduszu

Ustawa o ZFŚS wskazuje, że ze środków funduszu mogą korzystać:

• pracownicy i ich rodziny,

• emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz

• inne osoby, którym pracodawca przyznał w wewnątrzzakładowym regulaminie prawo korzystania z ulgowych świadczeń. Z tego względu istotne jest dokładne zdefiniowanie pojęcia „pracownik”. Należy je rozumieć tak, jak wskazują to regulacje Kodeksu pracy, zgodnie z którymi są nimi osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Zleceniobiorca to nie pracownik

Na potrzeby ustalenia osób korzystających z funduszu pracownikami nie są podmioty wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło) czy prowadzący działalność gospodarczą.

W praktyce pracodawcy często zawężają katalog osób uprawnionych do korzystania z niektórych świadczeń (np. ze zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe) do grupy pracowników, którzy posiadają umowę na czas nieokreślony.

Mimo że jedynym kryterium różnicowania jest sytuacja życiowa, zastosowanie takiego ograniczenia może być uzasadnione tym, iż zabezpiecza pracodawcę przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń w przypadku braku spłaty rat przez osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

Zadaniem pracodawcy, jako administratora funduszu, jest bowiem takie ukształtowanie zasad przyznawania świadczeń, aby chroniły interesy funduszu. Podobnie jest w przypadku pożyczek udzielanych pracownikom przebywającym na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, gdy istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do możliwości spłaty.

Obliczanie wysokości odpisu

Pracodawca tworzy fundusz z tzw. corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do planowanej na dany rok przeciętnej liczby wszystkich zatrudnionych, w niepełnym i pełnym wymiarze czasu pracy. Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) – kwoty 100% (do końca maja wpłacie podlega 75% tych wartości).

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 odpis na ZFŚS wyniesie:

1.229,30 zł

Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)

1.639,07 zł

Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)

163,91 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki (odpis 5%)

196,69 zł

II rok nauki (odpis 6%)

229,47 zł

III rok nauki (odpis 7%)

204,88 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%)

237,13 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Źródło:

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1316  ze zm.).
Słowa kluczowe:
odpis na ZFŚSZFŚS
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel