Wycieczka dofinansowana z ZFŚS

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 5 września 2011
Pytanie:  NZOZ zamierza zakupić dla pracowników wycieczkę dofinansowaną częściowo z ZFŚS. Czy kwota dofinansowania wchodzi do limitu zwolnienia z opodatkowania w wysokości 380 zł. Pomimo tego, że wycieczka nie jest finansowana w całości przez pracodawcę? Czy kwotę, którą do wycieczki dopłacać będzie pracownik można rozłożyć na raty i potrącać z wynagrodzenia pracownikowi?

Środki ZFŚS są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Funduszem administruje pracodawca. Czy pracodawca może ze środków Funduszu zorganizować wycieczkę i czy jest ona zwolniona z podatku dowiesz się z odpowiedzi udzielonej przez naszego specjalistę.

Odpowiedź: 

Jeśli dofinansowanie do wycieczki pokrywane przez pracodawcę w całości pochodzi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wówczas takie świadczenie do kwoty 380 zł w skali roku należy uznać za zwolnione z opodatkowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kwota dopłaty, jaką ma wnieść pracownik, została rozłożona na raty i potrącana z wynagrodzenia za pracę, przy czy trzeba pamiętać, że wspomniane w pytaniu dofinansowanie winno być poprzedzone stosownymi wnioskami pracowników, a jego wysokość należy zróżnicować ze względu na sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionych osób.

Środki z ZFŚS

Środki ZFŚS są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Funduszem administruje pracodawca.

Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

 • różnych form wypoczynku (przepisy nie precyzują, o jakie formy wypoczynku chodzi, a zatem dopuszcza się tu wszelkie usługi wypoczynkowe dostępne na rynku turystycznym takie jak m.in. wczasy, pobyty sanatoryjne, wycieczki krajowe i zagraniczne, kolonie, pielgrzymki itp.),
 • działalności kulturalno - oświatowej (np. zakup biletów do kina, teatru) oraz sportowo - rekreacyjnej (bilety na basen, na siłownię);
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego;
 • udzielania rzeczowej lub finansowej pomocy materialnej (np. zakup bonów lub talonów towarowych, paczek dla dzieci);
 • zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych odrębną umową.

Decyzję o przyznaniu konkretnych świadczeń z funduszu socjalnego przyznaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej.

Zwolnienie z podatku świadczeń ZFŚS

Obecnie wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, zapisanej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Jak z powyższego wynika zwolnienie z opodatkowania ma zastosowanie, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • otrzymane przez pracownika świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej,
 • świadczenie przyznane jest na mocy regulaminu gospodarowania funduszem socjalnym i ma charakter rzeczowy bądź pieniężny (z wyjątkiem m.in. bonów i talonów),
 • łączna wartość otrzymanych przez pracownika ze wskazanych powyżej źródeł świadczeń rzeczowych i pieniężnych nie może przekracza w roku kwoty 380 zł,
 • świadczenie jest w całości finansowane ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych.

Użyte przez ustawodawcę określenie „sfinansowanie w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych" oznacza, że pracodawca lub związek zawodowy nie sfinansował tych świadczeń ze źródeł innych niż wspomniane, co znajduje potwierdzenie w postanowieniu Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 17 maja 2005, sygn. PUS.I/415/4-2/05. Ustawodawca nie odnosi się w tym przepisie do wielkości udziału w finansowaniu świadczeń rzeczowych, tj. możliwe jest pokrycie przez zakład pracy lub związek zawodowy 100% wartości świadczeń bądź częściowe jego sfinansowanie z wymienionych w przepisie źródeł - potwierdza to pismo Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2004 r., sygn. akt PB5/IK-066-504-2374/04, w którym czytamy: „sformułowanie - sfinansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - oznacza, że pracodawca bądź związki zawodowe są ze swej strony zobligowane do finansowania lub współfinansowania świadczeń na rzecz pracownika wyłącznie z wymienionych w tym przepisie funduszy. Przepis ten, zatem określa źródło finansowania świadczeń rzeczowych, uznając, że dla zastosowania zwolnienia od podatku konieczne jest, aby pracodawca bądź związek zawodowy nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub fundusz związków zawodowych. Ustawodawca nie odnosi się natomiast do wielkości udziału w finansowaniu świadczeń rzeczowych, tj. możliwe jest zarówno pokrycie przez zakład pracy lub związek zawodowy 100 proc. wartości świadczeń bądź częściowe jego sfinansowanie z wymienionych w przepisie źródeł”.

Jak wynika z powyższego wskazany przepis zwalnia od podatku nie tylko świadczenia rzeczowe, ale i pieniężne. Stąd, jako pieniężne, ze zwolnienia (w granicach obowiązującego limitu i po spełnieniu pozostałych przesłanek przewidzianych dla jego zastosowania) obecnie korzystać powinno zarówno świadczenie polegające na zakupie wycieczki, jak i jej dofinansowaniu sfinansowane ze środków funduszu socjalnego.

Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego, oprócz świadczeń rzeczowych finansowanych z zfśs, również świadczeń pieniężnych pochodzących z tego rodzaju środków, potwierdzono m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 listopada 2010 r., sygn. IBPBII/1/415-686/10/BD:
Świadczenie przekazywane pracownikom w postaci wycieczki zorganizowanej przez wnioskodawcę będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w granicach obowiązującego limitu, ale tylko w tej części, która została sfinansowana ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od nadwyżki kwoty 380 zł powinien zostać naliczony podatek. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wycieczki dla pracowników należało uznać za prawidłowe. Natomiast w przypadku byłych pracowników (emerytów i rencistów) kwestie ewentualnego zwolnienia ww. świadczenia należy rozpatrywać w świetle art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy”;
 • interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2010 r., nr IBPBII/1/415-756/10/BJ:
Podkreślić należy, iż istotną zmianą wprowadzoną na skutek nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnienie z opodatkowania - przy warunkach ustawą przewidzianych - wartości świadczeń pieniężnych sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki:
 • świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego,
 • są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
 • otrzymywane są w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.
Zatem świadczenie przekazane pracownikom w postaci dofinansowania do wczasów, wycieczek, rajdów, spływów, zlotów itp. organizowanych przez Wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w granicach obowiązującego limitu”.
Tekst opublikowany: 

27 sierpnia 2011 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel