Termin przelania środków ZFŚS - czy może być przesunięty?

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 12 maja 2010
Pytanie:  W naszej jednostce od lat tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pracownicy korzystają z niego. Obecny rok przyniósł problemy finansowe i trudno nam będzie wywiązać się z terminu przelania w całości 75% środków finansowych na konto ZFŚS do końca maja 2010 r. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu, jeśli tak to w jaki sposób? Jakie mogą być skutki prawne niewywiązania się z terminu?
Odpowiedź: 

Podmioty zobowiązane na mocy ustawy o ZFŚS do tworzenia funduszu na działalność socjalną nie mają możliwości przesunięcia terminu przelania środków na wyodrębnione konto funduszu. Nieterminowe zasilenie wspomnianego konta może skutkować grzywną w wysokości od 20 do 5.000 złotych. Ponadto tak długo, jak pieniądze z odpisu lub jego zwiększenia nie wpłyną na rachunek funduszu, pracodawca nie będzie mógł zaliczyć ich w koszty prowadzonej działalności.

Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy:

  • wszystkich podmiotów prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, a także
  • pracodawców spoza sfery budżetowej, zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie zrezygnowali z tworzenia funduszu.

Szczegółowe zasady tworzenia funduszu oraz gospodarowania jego środkami uregulowane zostały w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm., dalej: ustawa o ZFŚS). W przytoczonej ustawie precyzyjnie określono m.in. terminy zasilania wyodrębnionego rachunku ZFŚS.

Równowartość skalkulowanych odpisów podmioty zatrudniające zobowiązane są przelać:

  • do 31 maja danego roku, co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego,
  • do 30 września danego roku pozostałą część środków (art. 6 ustawy o ZFŚS).
Nie ma przeszkód, aby wcześniej na rachunku ZFŚS znalazła się całość kwoty całorocznego odpisu.
Wymienione terminy zasilania rachunku ZFŚS nie obowiązują pracodawców, którzy utworzyli fundusz na działalność socjalną dobrowolnie (dotyczy to podmiotów zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).

Trzeba pamiętać, że za nieterminowe wpłaty na konto funduszu grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł (art. 12a ustawy o ZFŚS w związku z art. 24 Kodeksu wykroczeń). Przy jej wymierzaniu bierze się pod uwagę dochody osoby odpowiedzialnej za niedotrzymanie ww. terminów, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe.

Tekst opublikowany: 

10 maja 2010 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel