Sprawdź, jak od 30 lipca 2020 r. zmienią się zasady delegowania pracowników

Dodano: 25 czerwca 2020
Sprawdź, jak od 30 lipca 2020 r. zmienią się zasady delegowania pracowników

Zmiana zasad wynagradzania pracowników oddelegowanych oraz okresu oddelegowania pracowników – takie zmiany zakłada projekt, który właśnie trafił do sejmu. Więcej na ten temat w komentarzu ekspertów z KPMG.

W dniu 15 czerwca br. na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z  28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Nowelizacja przepisów odnosi się przede wszystkim do zmian w zakresie wynagrodzeń oraz okresu oddelegowania pracowników.

Ponadto ma ona za zadanie ustanowienie wspólnych ram dla odpowiednich przepisów, środków i mechanizmów kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego działania
w zakresie delegowania pracowników.

Okres oddelegowania


Dotychczasowe przepisy w zakresie dotyczącym okresu oddelegowania nie przewidywały restrykcyjnych rozwiązań, nie narzucały określonego terminu i zakładały jedynie, że delegowanie jest tymczasowe. Na skutek wprowadzanych zmian okres oddelegowania został skrócony do 12 miesięcy.

Po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych.

Należy mieć na uwadze, że zestaw dodatkowych warunków zatrudnienia dotyczy wszystkich przepisów państwa przyjmującego nie uwzględniając przepisów dotyczących procedur, formalności, warunków zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym klauzul o zakazie konkurencji, a także uzupełniających pracowniczych systemów emerytalnych.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami maksymalny okres delegowania może ulec, na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego, wydłużeniu do 18 miesięcy. Do obliczenia okresu delegowania wliczać należy okresy zastępowania się przez pracowników na tym samym stanowisku pracy.


Pomimo zrównania po zakończeniu okresu oddelegowania statusu pracowników oddelegowanych z pracownikami krajowymi, zastosowanie znajdzie również tzw. „zasada korzystniejszości”, zgodnie z którą przepisy wymuszające zastosowanie prawa państwa przyjmującego nie będą stanowić przeszkody dla stosowania korzystniejszych dla pracowników warunków zatrudnienia państwa macierzystego.

Równe traktowanie pracowników

Do kolejnych istotnych zmian związanych z wprowadzeniem dyrektywy należy zaliczyć:

  •     zmianę unormowań ustawowych w zakresie: ochrony rodzicielstwa i praw z tym związanych, prawa do strajku, czasu pracy, odpoczynku, dni wolnych, urlopów płatnych, czasu pracy i odpoczynku młodocianych,
  •     w zakresie: wynagrodzenia w tym dodatków za godziny nadliczbowe, przepisów bhp, pracy dzieci, pracy nielegalnej, zwrotu kosztów delegacji (podróży służbowych) w tym kosztów transportu, noclegu i wyżywienia.
Zmiany zasad wynagradzania pracowników oddelegowanych


Zakres wprowadzanych zmian ma zapewnić równe traktowanie, zgodnie z którym pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju, który będzie pracował jednocześnie na takim samym stanowisku („ta sama praca za tę samą płacę”).

Koncept tej samej płacy za tę samą pracę związany jest z obowiązkiem zapewnienia po stronie państw członkowskich informacji o wynagrodzeniach wynikających z ustaw, branżowych oraz regionalnych układach zbiorowych oraz weryfikacji przez pracodawcę rynkowych benchmarków.

Zmiana ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia wynagrodzenia, którego istota dotychczas opierała się na minimalnych stawkach, które obowiązywały w kraju przyjmującym delegowanych pracowników.

Rola Państwowej Inspekcji Pracy


W związku z wdrażaniem nowych przepisów należy mieć na uwadze zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Ze względu na zmiany organ ten obejmie funkcję instytucji łącznikowej odpowiedzialnej za współpracę z właściwymi organami z innych państw w zakresie m.in: udzielania informacji o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski, informowania o nieprawidłowościach i wykroczeniach związanych z delegowaniem, występowaniem z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, a także przeprowadzania tych kontroli na wniosek organów innych państw.

Przykładowe kwestie problematyczne


Nowe przepisy mogą okazać się wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzenia nowych procedur administracyjnych i logistycznych. Ponadto ze względu na pandemię niektóre państwa UE nie ukończyły jeszcze procesów legislacyjnych związanych z wdrożeniem nowych przepisów. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zmiany następują w trakcie roku. Dlatego już należy przygotować się na koordynację procesu delegowania pracowników.

Nowe regulacje mają wejść w życie już 30 lipca 2020 r.

Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce
Kuba Lewandowski, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce
Anna Lewandowska, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel