Odpis na ZFŚS nauczyciela emeryta

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 29 kwietnia 2011
Pytanie:  Odpis na dany rok na ZFŚS na emerytowanego nauczyciela wynosi 5 % pobieranej przez niego emerytury rocznie, czy za jeden miesiąc?
Odpowiedź: 

Do naliczenia wysokości odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami, moim zdaniem, należy przyjąć przeciętną miesięczną wysokość świadczenia otrzymywanego z ZUS przez emeryta/rencisty.

Jak wynika z art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Niestety przepisy przywołanej ustawy nie określają okresu, jaki należy uwzględnić przy obliczaniu 5% pobieranych emerytur, rent lub świadczeń kompensacyjnych oraz nie wskazują sposobu, w jaki pracodawca ma pozyskać dane niezbędne w tym zakresie. Kwestii tych nie precyzuje także ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, informacje mające posłużyć skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych na temat wysokości emerytury/renty (brutto), zebranych przez szkołę (inną oświatową jednostkę organizacyjną) naliczającą odpis na danego emeryta/rencistę (pismo z 29 marca 2005 r., nr DE-3-339-7-05 oraz pismo z 27 kwietnia 2005 r., nr DPZN-WSW-KK-1801-114/05).

Wybór formy pozyskania ww. danych należy do kompetencji dyrektora szkoły (jednostki organizacyjnej oświaty), w której tworzony jest ZFŚS.

Celem właściwego naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, dyrektor szkoły powinien wystąpić do nich z prośbą o przedstawienie informacji/dokumentów dotyczących wysokości pobieranych przez nich emerytur (rent). Wskazane byłoby tu np. przedstawienie PIT-40A lub decyzji ZUS określającej wysokość emerytury/renty.

Zbieranie powyższych informacji oraz dokumentów jest dopuszczalne w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. W myśl wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2002 r. (sygn. I PKN 267/01; OSNP 2004/6/99) takie działanie nie narusza dóbr osobistych pracownika.

Na podstawie pozyskanych danych możliwe będzie ustalenie wysokości pobieranego przez nauczyciela emeryta lub rencistę przeciętnego miesięcznego świadczenia, które posłuży do wyliczenia należnego odpisu na ZFŚS.

PRZYKŁAD

Pan Henryk - emerytowany nauczyciel, na wniosek swego byłego pracodawcy - państwowej szkoły podstawowej, przedłożył w lutym 2011 r. informację PIT-40A, z której wynikało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2010 r., uzyskał z ZUS świadczenia w łącznej wysokości 24000 zł brutto. Wyliczenie odpisu na ZFŚS w tym przypadku powinno wyglądać jak niżej: 24.000 zł / 12 m-cy = 2.000 zł x 5% = 100 zł.

Tekst opublikowany: 

16 marca 2011 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel