Czy zarząd i główny księgowy podlegają ustawie kominowej?

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 28 kwietnia 2010
Pytanie:  Jesteśmy jednoosobowa spółką jednostki samorządu terytorialnego. Czy ustawa kominowa dotyczy naszej spółki? Czy zarząd oraz główny księgowy jej podlegają? Jeżeli tak, to w jakim zakresie są ograniczenia do tych osób? Czy osoby te mogą korzystać z ZFŚS w postaci np. wczasów pod gruszą itp. (regulamin zakładowy ZFŚS zakłada kryterium socjalne przy tych świadczeniach.). Czy osoby te mogą wedle przepisów tej ustawy korzystać z kursów i szkoleń z zagadnień związanych z ich stanowiskami?
Odpowiedź: 

Jako jednoosobowa spółka z.o.o. jednostki samorządu terytorialnego podlegacie Państwo pod ustawę o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która ma zastosowanie zarówno do zarządu jak i głównych księgowych. W myśl przywołanej ustawy osoby, o których mowa w pytaniu nie mogą korzystać z ZFŚS. Nie można im także finansować szkoleń i kursów.

Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm., dalej ustawa kominowa) ma zastosowanie m.in. do:

 1. przedsiębiorstw państwowych,
 2. jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 3. spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 4. spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 5. agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną,
 6. jednostek badawczo-rozwojowych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o jednostkach badawczo-rozwojowych,
 7. funduszy celowych utworzonych na mocy odrębnych ustaw,
 8. gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,
 9. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa kominowa swym zakresem obejmuje głównie:

 • kierowników ww. jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców (w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych),
 • głównych księgowych oraz członków organów zarządzających wspomnianych powyżej jednostek organizacyjnych.
Wskazanym osobom, co do zasady przysługuje, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Ponadto niektórym z nich mogą zostać przyznane świadczenia dodatkowe oraz nagroda roczna.

Świadczeniami dodatkowymi w rozumieniu przywołanej na wstępie ustawy są świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach.

Bardziej szczegółowy wykaz omawianych świadczeń został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. nr 14, poz. 139). W myśl § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, niektórym osobom objętym ustawą kominową, w tym m.in. dyrektorom, prezesom, czy głównym księgowym przedsiębiorstw państwowych, mogą zostać przyznane następujące świadczenia dodatkowe:

 • nagroda jubileuszowa - nie częściej, niż co 5 lat,
 • odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,
 • świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
 • świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego.
Przytoczony przepis nie zawiera określenia „w szczególności”, które pozwalałoby na rozszerzenie opisanego katalogu świadczeń. Katalog ten powinniśmy, zatem uznać za zamknięty.

W tej sytuacji należy przyjąć, iż przyznawanie osobom objętym ustawą kominową dodatkowych świadczeń/bonusów innych niż wymienione wyżej jest niedozwolone.

Podstawa prawna: 

- art. 1, art. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 306 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. nr 14, poz. 139).

Tekst opublikowany: 

27 kwietnia 2010 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel