Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2008 r. nr 112, poz. 717)

Dz.U.08.112.717
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
(Dz.U. z dnia 30 czerwca 2008 r.)
Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Określa się wzory dokumentów:
1)
zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wyrejestrowanie z ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
wyrejestrowanie płatnika składek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS RMUA, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.
2.
Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 12-14 oraz 16, a dla deklaracji rozliczeniowej korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 15.
§ 2.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 1, są wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz jest zawarty w instrukcji udostępnionej w formie papierowej w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronach internetowych tego Zakładu.
2.
Wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
§ 3.
Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-11, określa się kolor pantone nr 224, pkt 12-14 - kolor pantone nr 158, pkt 15 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 16 - kolor pantone nr 340.
§ 4.
1.
Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się wzorami dokumentów określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego.
2.
W przypadku składania dokumentu dotyczącego okresu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i  imiennych  raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982, z późn. zm.3)).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792, 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394 i Nr 67, poz. 411.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1027, z 2003 r. Nr 150, poz. 1457, z 2004 r. Nr 1, poz. 3, Nr 101, poz. 1039 i Nr 277, poz. 2753, z 2006 r. Nr 53, poz. 387 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1634.
Załącznik 1 Wzór - ZUS ZUA
Załącznik 2 Wzór - ZUS ZCNA
Załącznik 3 Wzór - ZUS ZZA
Załącznik 4 Wzór - ZUS ZIUA
Załącznik 5 Wzór - ZUS ZWUA
Załącznik 6 Wzór - ZUS ZPA
Załącznik 7 Wzór - ZUS ZFA
Załącznik 8 Wzór - ZUS ZIPA
Załącznik 9 Wzór - ZUS ZWPA
Załącznik 10 Wzór - ZUS ZBA
Załącznik 11 Wzór - ZUS ZAA
Załącznik 12 Wzór - ZUS RCA
Załącznik 13 Wzór - ZUS RZA
Załącznik 14 Wzór - ZUS RSA
Załącznik 15 Wzór - ZUS DRA
Załącznik 16 Wzór - ZUS RMUA
Załącznik 17 Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel