Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2008 r. nr 112, poz. 717)

Dz.U.08.112.717
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
(Dz.U. z dnia 30 czerwca 2008 r.)
Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Określa się wzory dokumentów:
1)
zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wyrejestrowanie z ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
wyrejestrowanie płatnika składek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS RMUA, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.
2.
Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 12-14 oraz 16, a dla deklaracji rozliczeniowej korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 15.
§ 2.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 1, są wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz jest zawarty w instrukcji udostępnionej w formie papierowej w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronach internetowych tego Zakładu.
2.
Wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
§ 3.
Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-11, określa się kolor pantone nr 224, pkt 12-14 - kolor pantone nr 158, pkt 15 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 16 - kolor pantone nr 340.
§ 4.
1.
Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się wzorami dokumentów określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego.
2.
W przypadku składania dokumentu dotyczącego okresu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5, obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i  imiennych  raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982, z późn. zm.3)).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792, 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394 i Nr 67, poz. 411.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1027, z 2003 r. Nr 150, poz. 1457, z 2004 r. Nr 1, poz. 3, Nr 101, poz. 1039 i Nr 277, poz. 2753, z 2006 r. Nr 53, poz. 387 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1634.
Załącznik 1 Wzór - ZUS ZUA
Załącznik 2 Wzór - ZUS ZCNA
Załącznik 3 Wzór - ZUS ZZA
Załącznik 4 Wzór - ZUS ZIUA
Załącznik 5 Wzór - ZUS ZWUA
Załącznik 6 Wzór - ZUS ZPA
Załącznik 7 Wzór - ZUS ZFA
Załącznik 8 Wzór - ZUS ZIPA
Załącznik 9 Wzór - ZUS ZWPA
Załącznik 10 Wzór - ZUS ZBA
Załącznik 11 Wzór - ZUS ZAA
Załącznik 12 Wzór - ZUS RCA
Załącznik 13 Wzór - ZUS RZA
Załącznik 14 Wzór - ZUS RSA
Załącznik 15 Wzór - ZUS DRA
Załącznik 16 Wzór - ZUS RMUA
Załącznik 17 Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel