Zatrudnienie pracownika budowlanego

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 21 lipca 2011
Pytanie:  Prowadzę działalność, którą rozliczam na podstawie PKPiR. Opłacam również VAT świadcząc usługi ogólnobudowlane. Zamierzam zatrudnić pracownika na stanowisku „operator koparki - pracownik budowlany” na pełny etat. Pracownik będzie wykonywał pracę od poniedziałku do piątku. Jakie kroki należy wykonać w związku z zatrudnieniem, aby nie obawiać się konsekwencji w przypadku kontroli PIP? Jakie normy czasu pracy obowiązują takiego pracownika, jakie szkolenia musi mieć wykonane? Jaki przyjąć rozkład czasu pracy, jeśli pracownik będzie pracował od poniedziałku do piątku - czasami będzie zmuszony wyjechać na 3-4 dni do innej miejscowości, w której moja firma będzie świadczyć usługi koparką. W związku z nieopłacalnością powrotów pracownik będzie w danym miejscu przez 3-4 dni.

Pierwszym krokiem przy zatrudnieniu pracownika jest skierowanie go na wstępne badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Pracownik nie może podjąć pracy bez badań i orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Odpowiedź: 

Poniżej przedstawiamy listę obowiązków, jakie ma pracodawca, który zamierza zatrudnić pracownika opisanego w pytaniu:

  • skierowanie na badania lekarskie,
  • przeszkolenie z zakresu bhp,
  • dostarczenie odzieży i obuwia roboczego,
  • zapewnienie nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów,
  • dostarczenie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych,
  • przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
  • wypłata należnych świadczeń z tytułu podróży służbowych.
Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Pierwszym krokiem przy zatrudnieniu pracownika jest skierowanie go na wstępne badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Pracownik nie może podjąć pracy bez badań i orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownika z zakresu bhp

Oprócz kwalifikacji, umiejętności jakie pracownik powinien posiadać przy wykonywaniu pracy na określonym stanowisku, musi być odpowiednio przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie wolno, bowiem dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie może zorganizować i prowadzić pracodawca lub może zlecić to zadanie specjalistycznym podmiotom. Sam pracodawca również jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

Dostarczenie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego

Kolejny obowiązek pracodawcy to dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca musi zadbać, aby odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
Zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów

W gestii pracodawcy leży również zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Posiłki oraz napoje przysługują pracownikom, których praca związana jest z wysiłkiem fizycznym oraz wykonującym swe obowiązki na otwartej przestrzeni gdzie narażeni są na niskie lub wysokie temperatury.
Dostarczyć odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne

Pracodawca jest też obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.

Przypominam także o prowadzeniu rejestru wypadków przy pracy, gdyż budownictwo jest gałęzią o wysokim ryzyku występowania takich zdarzeń.

Czas pracy pracowników budowlanych

Do czasu pracy pracowników budowlanych odnoszą się ogólne zasady wynikające z przepisów Kodeksu pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym, co do zasady, 4 miesięcy.

W niektórych, bowiem gałęziach gospodarki lub w określonych systemach czasu pracy, okres rozliczeniowy może być wydłużony lub ograniczony do 1 miesiąca.

W budownictwie może być stosowany równoważny system czasu pracy, przydatny w sytuacji uzasadnionej rodzajem pracy lub jej organizacją.

System ten polega na przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin na dobę, a następnie równoważeniu krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub udzielaniem dni wolnych od pracy.

Zatem, mimo podwyższonego dobowego wymiaru godzin dzięki odpowiedniemu zrównoważeniu go czasem wolnym, w okresie rozliczeniowym liczba godzin pracy nie powinna przekroczyć dopuszczalnych norm czasu pracy tzn. powinna wynieść przeciętnie 40 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy czyli tyle samo, co podstawowym, 8-godzinnym systemie czasu pracy.

System równoważny pozwala na wydłużenie czasu roboczego w okresach zwiększonej ilości pracy. Można przyjąć tu 4-miesięczny okres rozliczeniowy.

Należności z tytułu podróży służbowych

Jeżeli pracownik będzie wykonywał pracę w różnych miejscowościach, w zależności gdzie skieruje go pracodawca najlepiej w umowie o pracę wskazać, jako miejsce wykonywania pracy pewien szerszy obszar, a nie stały punkt np. siedzibę pracodawcy. Miejscem wykonywania pracy może być np. region Polski, województwo czy kilka województw w zależności, jaki zasięg w sensie geograficznym obejmuje działalność pracodawcy. Wówczas przemieszczanie się w obrębie miejsca wykonywania pracy nie będzie powodowało problemów z wypłatą należności z tytułu podróży służbowych.

Tekst opublikowany: 

12 lipca 2011 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel