Upewnij się, jak prawidłowo przygotować umowę o pracę

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Dodano: 2 sierpnia 2016

Co prawda nowy wzór umowy o pracę obowiązuje od 22 lutego br. jednak w praktyce firmy mają często wątpliwości przy jego wypełnianiu. Przeczytaj tekst i upewnij się, czy zawsze w umowie o pracę należy wpisać dopuszczalną liczbę godzin ponad określony w umowie wymiar. Sprawdź, czy trzeba podać przyczynę uzasadniającą zawarcie umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas próbny oraz nieokreślony, a pracownik jest zatrudniony na cały etat.

Problem: Czy na nowym wzorze umowy o pracę punkty dotyczące:

  • dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy,
  • przyczyny uzasadniające zawarcie umowy

należy umieszczać, jeżeli umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony i wymiar czasu pracy będzie cały etat? Czy w takiej sytuacji należy wpisać przy tych punktach, że to nie dotyczy. Czy umowa na czas próbny musi również zawierać też te dwa punkty?

Wyjaśnienie eksperta:

1)    Określanie dopuszczalnej liczby godzin w umowie o pracę 

Jeżeli umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony w wymiarze całego etatu nie należy wpisywać dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy oraz przyczyn uzasadniających zawarcie umowy.

Zapisy te dotyczą pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przy tych punktach, należy wskazać, że nie dotyczy.

Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy w umowach o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić dopuszczalną liczbę godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie będzie uprawniało pracownika do otrzymywania, oprócz „normalnego wynagrodzenia”, także dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego przepisu określenie dopuszczalnej liczby godzin, której przekroczenie powoduje konieczność dodatkowego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dotyczy pracy ponad przyjęty w umowie o pracę wymiar czasu pracy.

Nie ma prawnej możliwości przyjęcia, że dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi po przekroczeniu powszechnie obowiązujących norm czasu pracy. Przekroczenie takie powoduje bowiem pracę w godzinach nadliczbowych, za którą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z art. 1511 Kodeksu pracy.

Zgodnie zatem z cytowanym art. 151 § 5 Kodeksu pracy zadaniem stron stosunku pracy jest ustalenie dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponad wymiar wynikający z umowy o pracę i poniżej powszechnie obowiązujących norm czasu pracy.

2)    Informacja o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy

Obowiązek zamieszczenia w umowie o pracę informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy i celu umowy wynika z przepisu art. 29 § 11 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem ww. informacje winny znaleźć się w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji (np. zatrudnienie członków zarządu na okres 4 lat),

4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z tworzeniem umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także czasem pracy, zgodnym z prawem zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami rodzicielskimi. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach pracowniczych przed sądami pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel