Korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT

Samir Kayyali

Autor: Samir Kayyali

Dodano: 31 lipca 2018
Pytanie:  Czy ze środków zgromadzonych na rachunku VAT można korzystać, oczywiście po uprzednim poinformowaniu Urzędu Skarbowego, co kwartał w celu regulacji zobowiązań VAT. Jak długo będzie się oczekiwać na decyzję Urzędu Skarbowego?
Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami ustawy VAT, podatnik, który chce przekazać środki zgromadzone na rachunku VAT na swój podstawowy rachunek bankowy, musi uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego. Zgoda taka jest udzielana w drodze postanowienia, a w przypadku odmowy organ podatkowy wydaje decyzję. Procedura uzyskiwania zgody, według przepisów ustawy VAT, może wynosić do 60 dni.

W przypadku, gdy podatnik zamierza uregulować kwotę zobowiązania podatkowego VAT na rzecz organu podatkowego, może to zrobić, bez uzyskiwania zgody naczelnika urzędu skarbowego. Z rachunku VAT podatnik może bowiem regulować zobowiązanie podatkowe wynikające z deklaracji, uiszczać podatek VAT swoim sprzedawcom bądź złożyć wniosek do organu podatkowego o możliwość swobodnego dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się na rachunku VAT.

Co ważne, w przypadku, gdy podatnik będzie regulował zobowiązanie podatkowe w podatku VAT wynikające ze złożonej deklaracji (VAT-7 bądź VAT-7K) i zrobi to przed terminem wymagalności, tj. przed 25. dniem miesiąca następującego po miesiącu bądź kwartale za który deklaracja jest składana, podatnik może samodzielnie naliczyć sobie premię z tytułu wcześniejszej zapłaty. Wzór na jej obliczenie znajduje się w ustawie VAT i wygląda następująco:

/var/folders/jb/y9j9nsk95jd8vnndx3k_7s3r0000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/A39AA26E.tmpw którym poszczególne symbole oznaczają:

S - kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,

Z - kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r - stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n - liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

PRZYKŁAD
Załóżmy, że podatnik ma uiścić kwotę zobowiązania podatkowego równą przykładowo 10.000 PLN i ureguluje zobowiązanie tydzień przed terminem wymagalności podatku. Przy obecnej stopie referencyjnej NBP (1,5%), jego premia będzie wynosić w przybliżeniu 3 PLN.
Samir Kayyali

Autor: Samir Kayyali

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel