Czy konieczna jest korekta JPK_VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 3 listopada 2017
Pytanie:  Dnia 5 października 2017 r. otrzymaliśmy faktury za towar ze Słowacji, które dotyczą sierpnia 2017 r. W pierwszej wersji my mieliśmy zorganizować transport towaru ze Słowacji, ale ostatecznie to oni zorganizowali transport do Polski i nas obciążyli kosztami. Na fakturze osobno jest wykazany towar oraz refakturowanie za transport. Muszę przygotować korektę JPK, deklaracji VAT- UE i VAT-7. Jak to prawidłowo zrobić?
Odpowiedź: 

Podstawą opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Przy ustalaniu tej podstawy odpowiednio stosuje się przy tym, między innymi, art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, a więc podstawa opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Powoduje to, że do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wlicza się koszty transportu, o ile wydatki na nie są pobierane przez dokonującego dostawy (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 października 2015 r. – sygn. IPTPP2/4512-420/15-4/IR).

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedstawionej sytuacji, a więc koszt transportu, o którym mowa, należy potraktować jako element podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (nie jako import usług). Jest tak pomimo wystawienia przez dostawcę drugiej faktury (refaktury) za transport. Nie jest to bowiem okoliczność wyłączająca odpowiednie stosowanie art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że cechą charakterystyczną przepisów VAT jest przy tym pozostawienie podatnikom dużej swobody, co do sposobu prowadzenia ewidencji VAT. W konsekwencji nie istnieje jeden obowiązujący podatników sposób prowadzenia ewidencji, w tym sposób wykazywania w niej wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Istotne jest jedynie to, aby w ewidencji VAT znajdowały się wymagane przepisami art. 109 ust. 3 ustawy o VAT dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (zob. art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). Od Pani zatem zależy, czy w przedstawionym stanie faktycznym utworzy Pani dodatkowy rejestr faktur czy nie.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w przedstawionej sytuacji Państwa obowiązkiem jest rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli powstał on w sierpniu (na podstawie treści pytania ustalenie tej kwestii nie jest możliwe), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (przy przyjęciu podstawy opodatkowania uwzględniającej koszty transportu), o którym mowa, powinno zostać wykazane w ewidencji VAT za sierpień (a w konsekwencji w pliku JPK_VAT za sierpień), jak również w deklaracji VAT-7 za sierpień (w poz. 23 i 24) oraz w informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień. W zakresie w jakim nie zostało to dotychczas uczynione, konieczne jest dokonanie korekt tych ewidencji/deklaracji.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
JPKkorekta
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel