Praca sezonowa. Jest nowy rodzaj umowy – umowa o pomocy przy zbiorach

Dodano: 18 maja 2018
45da72516913356fb43b12d68a364f8e453e7d13-medium

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza nowy rodzaj umowy, na podstawie której rolnicy będą mogli zatrudniać pomocników oraz rozszerza definicję wypadku w rolnictwie.

Do tej pory rolnicy w szczycie sezonu zatrudniali pracowników albo na umowy o dzieło albo na czarno. Większość osób pracujących na tych zasadach pochodziła z Ukrainy. Niewątpliwie praca „na czarno” była wykonywana nielegalnie, a ta na umowę o dzieło nie dawała im żadnego prawa do przyszłych świadczeń czy także bezpłatnego leczenia.

Sejm wprowadził nowe przepisy do obowiązującej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 18 maja br.

Stąd już w tym sezonie rolnicy mogą zatrudniać pomocników do prac przy zbiorach na podstawie nowych umów. Jest to nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej.

Umowa o pomocy przy zbiorach – nowy rodzaj umowy

Zawierając umowę o pomocy przy zbiorach – pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych, a także pozostałych ziół i roślin zielarskich, zwanych dalej „chmielem, owocami, warzywami, tytoniem, ziołami i roślinami zielarskimi", w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Mając na myśli produkty rolne ustawodawca wymienił te, które należą do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. f, i oraz n rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)

Pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich obejmuje następujące czynności:

1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich;

2) usuwanie zbędnych części roślin;

3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Pomocnik rolnika jest obowiązany do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Ważne informacje dotyczące zawarcia umowy

Umowę trzeba zawrzeć na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

W umowie strony muszą określić:

  • zakres czynności wykonywanych na podstawie tej umowy przez pomocnika rolnika oraz
  • dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.
Wykonywanie powyższych czynności nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy. W zakresie nieuregulowanym w rozdziale 7a do umowy o pomocy przy zbiorach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Pomocnik będzie mógł świadczyć pracę tylko przez 180 dni i być osobą pełnoletnią

Pomocnik rolnika przed zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach składa oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami.

Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

Umowę można wypowiedzieć

Każdej ze stron umowy o pomocy przy zbiorach przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Rolnik musi zapewnić potrzebne narzędzia

Rolnik jest obowiązany do zapewnienia pomocnikowi rolnika odpowiednich narzędzi niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Umowy będą oskładkowane

Rolnik będzie musiał opłacać za pomocnika składkę ma ubezpieczenie wypadkowe oraz składkę zdrowotną.

Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 142,48 zł, a wypadkowej 42 zł. Zatem łącznie wyniesie to miesięcznie około 184 zł.

Składka na ubezpieczenia wypadkowe może być liczona proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez pracownika sezonowego, a składkę zdrowotna trzeba opłacić za cały miesiąc.

Co z podatkiem?

Pomocnik rolnika będzie musiał rozliczyć się z podatku od osiągniętych dochodów w kraju, którego jest obywatelem.

Jest nowa definicja wypadku

Nowe przepisy rozszerzają definicję wypadku w rolnictwie.

W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

  • ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 858).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel