Od 2019 r. będą ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców. Poznaj nowe przepisy

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 22 sierpnia 2018
25b886cb01767991da17f13e7565ed378f42620d-medium

Wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców. Wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania wniosków o zezwolenia i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Zwolnienie agencji pracy tymczasowej z konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę w przypadku zmiany pracodawcy użytkownika. To tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa o rynku pracy. Dowiedz się więcej na ten temat i przygotuj się na zmiany.

Zagadnienie dotyczące wykonywania pracy w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie prowadzone są prace nad nową ustawą o rynku pracy, której ogólnym celem jest unowocześnienie przepisów i dostosowanie ich do nowych wyzwań oraz potrzeb rynku zatrudnienia. Nowy akt prawny został zaprojektowany z uwzględnieniem obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Zmiany dotyczą również tematyki powierzania pracy cudzoziemcom, w szczególności w zakresie ułatwień proceduralnych oraz zapobiegania nadużyciom ze strony nieuczciwych pracodawców. W większości bazują na dotychczasowych rozwiązaniach, ale przewidują również szereg przepisów o charakterze doprecyzującym.

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy

1.    Wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę

Projekt zakłada wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców z wybranych państw – do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy. Dotychczas było to 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

2.    Obowiązek elektronicznego składania wniosków o zezwolenia

Nowością jest także wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania wniosków o zezwolenia i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Obowiązek ten jednak nie będzie obciążał podmiotów nie będących agencją pracy tymczasowej, składających tylko jeden wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub  jedno oświadczenie w roku kalendarzowym.

3.    Sprawdzanie zaległości podatkowych tylko w PIT i CIT

Dojdzie również zasada, że odpowiednio wojewoda i starosta, badając zasadność odmowy wydania zezwolenia na pracę w razie podejrzenia, że wniosek został złożony dla pozoru, będą sprawdzać jedynie opłacanie i zaległości z tytułu podatków dochodowych, a nie wszystkich podatków (np. VAT, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, podatków lokalnych).

4.    Zdefiniowanie pracodawcy polskiego

Pojawi się definicja pracodawcy polskiego, dla odróżnienia od pracodawcy zagranicznego, a bardziej precyzyjnie zostaną zdefiniowane powiązania podmiotu zagranicznego delegującego cudzoziemca do pracy w Polsce i podmiotu polskiego, dla potrzeb stosowania przepisów dotyczących zezwoleń na pracę.

5.    Zwolnienie agencji tymczasowych z konieczności uzyskania nowego zezwolenia

Agencje pracy tymczasowej zostaną zwolnione z konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę w przypadku zmiany pracodawcy użytkownika – o ile warunki pracy cudzoziemca nie ulegną zmianie.

6.    Pracą legalną będzie praca wykonywana na umowę o pracę w czasie oczekiwania na nowe zezwolenie na pracę

Za legalną będzie uznana praca w okresie oczekiwania na nowe zezwolenie na pracę cudzoziemca w przypadku zmiany stanowiska u tego samego pracodawcy – po co najmniej roku pracy na podstawie umowy o pracę, jeżeli nowa umowa będzie także umową o pracę i na pełny etat.

7.    Wynagrodzenie cudzoziemca będzie musiało być dostosowane do minimalnego wynagrodzenia

Pracodawca będzie też musiał dostosowywać wynagrodzenie cudzoziemca do zmieniającego się wynagrodzenia minimalnego.

8.    Zezwolenie na pracę będzie wydawane bez informacji starosty

Zezwolenie na pracę będzie wydawane bez informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych polskimi bezrobotnymi, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca po roku pracy na podstawie umowy o pracę, jeśli cudzoziemiec nadal będzie wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę i na pełny etat.  

Które zasady uszczegółowiono

Projekt ustawy o rynku pracy zakłada też doprecyzowane wielu zagadnień, m.in., że:

1) cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce, jeśli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na podstawie wizy lub innego dokumentu pobytowego wydanych w celu pracy przez inne państwo obszaru Schengen;

2) praca na podstawie oświadczenia może być wykonywana w przypadkach, gdy wydawane jest zezwolenie typu A, a zatem nie dotyczy to członków zarządu i pracowników delegowanych z państw trzecich do Polski;

3) w razie uchylenia zezwolenia na pracę lub tytułu uprawnienia do wykonywania pracy przez cudzoziemca w Polsce, umowa z cudzoziemcem ulega rozwiązaniu z mocy prawa;

4) okres pracy sezonowej dla pracowników, którzy wjechali do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, jest liczony od pierwszego dnia wjazdu cudzoziemca na obszar Schengen w danym roku kalendarzowym po wydaniu zaświadczenia.

Pozostałe zmiany:

  • w przesłankach odmowy wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, do ewidencji, dotyczącej liczenia okresu pracy - chodzi o sumowanie okresów oświadczeń dla danego cudzoziemca już wpisanych do ewidencji, a nie okresów pracy już wykonanej; celem jest to, aby oświadczenie złożone później przez innego pracodawcę nie spowodowało braku możliwości wykorzystania wcześniej zarejestrowanego oświadczenia, tzn. aby uniknąć sytuacji, w których pracodawca, dla którego powiatowy urząd pracy zarejestrował już wcześniej oświadczenie, zatrudnia cudzoziemca w dobrej wierze, lecz nielegalnie, nie wiedząc, że cudzoziemiec wykorzystał już okres pracy bez zezwolenia  ;
  • możliwość unieważnienia wpisu oświadczenia przez starostę – chodzi o uzyskanie lepszego obrazu dotyczącego pracy na podstawie oświadczeń

doprecyzowanie przepisów ustanawiających karalność za określone przestępstwa i wykroczenia, oraz dookreślenie zakresu danych przekazywanych przez Państwową Inspekcje Pracy i Służbę Graniczną za pomocą systemów teleinformatycznych

Ustawa o rynku pracy ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

  • projekt ustawy o rynku pracy z 29 czerwca 2018 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel