Zatrudnienie emeryta a zmniejszenie emerytury

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 22 marca 2011
Pytanie:  Zatrudniliśmy 2 lata temu na 1/5 etatu pracownicę, która od 5 lat pobiera wcześniejszą emeryturę. W ubiegłym roku nasza pracownica osiągnęła powszechny wiek emerytalny (skończyła 60 lat). Jej emerytura nie uległa ani zmniejszeniu, ani zawieszeniu. Czy możemy zatrudnić naszą pracownicę, zachowując ciągłość zatrudnienia na pełen etat, bez obawy o jej emeryturę?
Odpowiedź: 

Z Państwa pytania wynika, że: pracownica zatrudniona jest w firmie od 2 lat, emeryturę wcześniejszą otrzymuje od 5 lat, po przyznaniu emerytury wcześniejszej u pracownicy wystąpiła przerwa w zatrudnieniu i ma ukończone 60 lat. Zatem ukończony wiek 60 lat oraz przerwa w zatrudnieniu po przyznaniu wcześniejszej emerytury - uprawnia, zatrudnioną obecnie u Państwa emerytkę - do dalszego pobierania wcześniejszej emerytury.

Z obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) dalej: ustawa emerytalna wynika, iż prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Natomiast art. 103 ust. 2 ustawy emerytalnej stanowi, iż nie podlega zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytura tej osoby, która ukończyła wiek: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat.

Zaznaczyć należy, iż przepis ten ma zastosowanie w odniesieniu do osoby, która po przyznaniu emerytury rozwiązała umowę o pracę z tym pracodawcą (lub z pracodawcami), na rzecz którego wykonywała pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje fakt ponownego zatrudnienia emeryta u tego samego pracodawcy, u którego pozostawała w zatrudnieniu przed nabyciem prawa do emerytury, albo zatrudnienia u innego pracodawcy.

Według postanowień art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., nr 205, poz.1585 z póź. zm.) pracodawca, będący płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalna i rentowe, w każdym przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, jest zobowiązany do zgłoszenia do ZUS wyrejestrowania z ubezpieczeń (wzór zgłoszenia: ZUS ZWUA), także w sytuacji, gdy od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę, nawiąże z tym samym pracownikiem - kolejną umowę o pracę.

Po nawiązaniu z pracownikiem kolejnej umowy o pracę płatnik składek jest zobowiązany do zgłoszenia do ZUS tego faktu (wzór zgłoszenia: ZUS ZUA), bowiem każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Ponadto dodatkowo wyjaśniam, iż na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu zatrudnienia lub wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Nie ma natomiast znaczenia wymiar czasu pracy zatrudnionego pracownika.

Przychód z tytułu zatrudnienia w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie emerytury, bądź renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty emerytury (renty).

Natomiast przychód w wysokości nieprzekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - nie ma wpływu na wypłatę emerytury.

Podana wyżej zasada „zmniejszenia emerytury” oraz „zawieszenie wypłaty emerytury”, dotyczy osób, które po przyznaniu emerytury nie rozwiązały umowy o pracę z pracodawcą (lub z pracodawcami), na rzecz którego wykonywały pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.
Tekst opublikowany: 

7 marca 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel