Poznaj 3 ważne zmiany w składkach i płacach

Dodano: 2 września 2016
pracownicy

Sprawdź, do jakich kwot może dorobić rencista oraz emeryt od 1 września. Dowiedz się w jakiej wysokości należy zapłacić składki na ZUS za młodocianych pracowników oraz ile wynoszą wpłaty na PFRON.

Możliwość zarobkowania osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe

Od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Przychód

Kwota

- przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r.)

do 2.813,40 zł

- przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r.)

powyżej 2.813,40 zł do 5.224,80 zł

- przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r.)

powyżej 5.224,80 zł

 

Składki na ZUS za młodocianych

Podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od:

  • I rok nauki - 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • II rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • III rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Od 1.09.2016 r. do 30.11.2016 r.

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania (w zł)

płatnik

ubezpieczony

I rok nauki

160,76 zł

emerytalne

15,69

15,69

rentowe

10,45

2,41

chorobowe

-

3,94

wypadkowe

x

-

II rok nauki

200,95 zł

emerytalne

19,61

19,61

rentowe

13,06

3,01

chorobowe

-

4,92

wypadkowe

x

-

III rok nauki

241,14 zł

emerytalne

23,54

23,54

rentowe

15,67

3,62

chorobowe

-

5,91

wypadkowe

x

-

X - stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń

 

Wpłaty na PFRON

Dla ustalenia ww. wpłat na PFRON przyjmuje się kwotę wynagrodzenia przeciętnego: 

Za okres

Kwota

1.09.2016 r. – 30.11.2016 r.

4.019,08 zł

 

  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.),
  • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2016 r. poz. 805),
  • art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 232),
  • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel