Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy pracownik zatrudniony na 1/4 etatu może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 17 czerwca 2008

Pytanie: Czy pracownica, która jest zatrudniona na ¼ etatu, może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę? Pracownica ma skończone 55 lat i 30 lat pracy.Odpowiedź: Jeżeli pracownica ukończyła 55 lat życia i może udowodnić 30 lat pracy, spełnia warunki do emerytury w obniżonym wieku.

Pozostawanie w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę nie stanowi przeszkody w ustaleniu prawa do emerytury, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki wymagane do jej przyznania.

Organ rentowy wyda decyzję o ustaleniu prawa do emerytury. Natomiast wypłata emerytury będzie mogą być podjęta po rozwiązaniu umowy o pracę i przesłaniu do organu rentowego świadectwa pracy, z którego m.in. będzie wynikał fakt i data rozwiązania umowy o pracę.

Proszę zauważyć, że przepisy art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn., dalej: ustawa emerytalna), przewidują możliwość uzyskania prawa do emerytury we wcześniejszym wieku, tj. przed osiągnięciem 60 lat przez kobietę.


Z postanowień powołanej ustawy wynika bowiem, iż prawo do emerytury w wieku obniżonym, powszechnie określanej „wcześniejszą emeryturą”, będzie mogła nabyć kobieta urodzona po 1948 r., która do 31 grudnia 2008 r. spełni jeden z niżej wymienionych warunków:

1) kobieta, która ukończy 55 lat i udowodni 30 lat pracy (łącznie okresów składkowych i nieskładkowych, z tym że okresy nieskładkowe uwzględnione mogą być w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych), albo

2) kobieta, która ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, gdy ukończy 55 lat i udowodni 20 lat stażu ubezpieczeniowego (łącznie okresów składkowych i nieskładkowych) oraz zostanie uznana za całkowicie niezdolną do pracy.


Emerytura na podanych wyżej warunkach przysługuje kobiecie, która ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.


Wyłączane są jednak z 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu – okresy:

-pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

- dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia oraz

- okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Warunek pozostawania ostatnio w stosunku pracy nie jest wymagany, gdy: wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu pracowniczemu przez cały okres wymagany do przyznania emerytury, np. kobieta, która ma ukończone 55 lat i przez 30 lat pozostawała w stosunku pracy albo przez 20 lat – jeżeli jest całkowicie niezdolna do pracy.

Przepisy ustawy emerytalnej dodatkowo wymagają, aby osoby urodzone po 1948 r. występujące o przyznanie emerytury wcześniejszej:

1) nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego albo

2) złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa; dodaję, iż wniosek taki jest zawarty w pkt. 13 druku ZUS Rp-1Wniosek o emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy.


Jeżeli wnioskodawca o emeryturę wcześniejszą wybierze rozwiązanie zawarte w wyżej wymienionym ppkt 2 – wówczas z dniem ustalenia prawa do emerytury umowa z OFE staje się nieważna z mocy prawa.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych we własnym zakresie zawiadamia właściwy fundusz o złożonym przez ubezpieczonego wniosku o przekazanie środków zgromadzonych, w tym funduszu na dochody budżetu państwa.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno- Rentowych, centrala ZUS


Odpowiedź udzielona: 5 czerwca 2008 r

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel