Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy mężczyzna urodzony w 1947 r. będzie mógł przejść w 2009 r. na wcześniejszą emeryturę?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 28 maja 2008

Pytanie: Mężczyzna urodzony w grudniu 1947 r. ma udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy 33 lata i 6 miesięcy. Mężczyzna ten nie przystąpił do OFE, nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach. Został zatrudniony od 1 kwietnia 2008 r. w wymiarze ½ etatu z wynagrodzeniem 600 zł. Czy w 2009 r. po spełnieniu warunku 35 lat pracy uzyska prawo do wcześniejszej emerytury? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Tak, pracownik ten nabędzie prawo do emerytury w 2009 r., jeżeli będzie pracownikiem nawet na ½ etatu przynajmniej przez 1 rok i 6 miesięcy oraz uzupełni brakujący okres wymagany przepisami do przyznania prawa do emerytury.

Informuję, iż mężczyźni urodzeni przed 1949 r. zachowują możliwość nabycia prawa do wcześniejszej emerytury także po 2008 r. – aż do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym osiągną powszechny wiek emerytalny, tj. 65 lat.

Emerytura dla osób urodzonych przed 1949 r. – niezależnie od tego, w którym roku będzie przyznawana – zawsze będzie obliczana według tzw. starych zasad (obecnie stosowanych).

Według przepisu obowiązującego od 8 maja 2008 r., tj. ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 67, poz. 411) mężczyzna urodzony przed 1948 r. może nabyć prawo do emerytury – po osiągnięciu wieku 60 lat – jeżeli:

- udowodni co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy albo

- udowodni co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy.


Emerytura wcześniejsza przysługuje osobie, która ostatnio – w dacie zgłaszania wniosku o emeryturę – była pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.


Nie musi to być zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Wystarczy pracować na przykład na ½ etatu.

Wyłączane są jednak z 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu – okresy: - pobierania zasiłku dla bezrobotnych, - dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia oraz - okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Warunek pozostawania ostatnio w stosunku pracy nie jest wymagany od mężczyzny, który podlegał ubezpieczeniu pracowniczemu przez cały okres wymagany do przyznania emerytury, tj. przez 35 lat (albo 25 lat, jeżeli został uznany przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy).

Do 35-letniego (lub 25-letniego) okresu składkowego i nieskładkowego zaliczane jest także zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, a więc także w wymiarze ½ pełnego wymiaru czasu pracy. Jedynie zatrudnienie wymiarze czasu pracy niższym niż ½ pełnego wymiaru nie jest uwzględniane, jeżeli zostało przebyte przed 15 listopada 1991 r.


Nadmieniam, że przy ustalaniu prawa do emerytury (i renty) oraz obliczaniu jej wysokości okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym ⅓ udowodnionych okresów składkowych.


Według postanowień art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.) okresami nieskładkowymi są m.in. następujące okresy:

1. pobieranie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego za czas choroby (do 33 lub 34 albo 35 dni w roku) na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

2. pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

3. pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,

4. niewykonywania pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej niż 5 lat,

5. nauki w szkole wyższej, pod warunkiem ukończenia tej nauki.


Prawo do emerytury może być przyznane z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa (wieku i stażu), nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek w organie rentowym. Natomiast wypłata emerytury może być podjęta po rozwiązaniu umowy o pracę i przesłaniu do organu rentowego, który wydał decyzję w sprawie przyznania emerytury, świadectwa pracy stwierdzającego fakt i datę rozwiązania umowy o pracę.


Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.),

- ustawa z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 67, poz. 411).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych, centrala ZUS


Odpowiedź udzielona: 28 maja 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel