7 zmian dla służb kadrowo-płacowych

Dodano: 20 lipca 2016

Jest nowa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa o emeryturach i rentach? Zostały wprowadzone korzystne zmiany dla firm zatrudniających pracowników na umowę o pracę? Sprawdź, jakie przepisy uległy zmianie w okresie wakacyjnym. Dowiedz się, jakie zmiany Cię czekają i kiedy wejdą w życie.

Ubezpieczenia społeczne

W dniu 1 lipca został ogłoszony tekst jednolity ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 963).

Opublikowany 1 lipca jednolity tekst ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych uwzględnia zmiany wprowadzone:

 • ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 689),
 • ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978),
 • ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 i 1735),
 • ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 394),
 • ustawą z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240),
 • ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735),
 • ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 1506),
 • ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 i 2183),
 • ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893),
 • ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),
 • ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281),
 • ustawą z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 34),
 • ustawą z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 czerwca 2016 r.

Z kolei 11 lipca został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 1005).

Opublikowany jednolity tekst powyższego rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 379).

Emerytury i renty

W dniu 22 czerwca został ogłoszony tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 887).

Opublikowany tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone:

 • ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 394),
 • ustawą z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240),
 • ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 maja 2016 r.

Płace – wynagrodzenia w sferze budżetowej

W dniu 1 lipca został ogłoszony tekst jednolity ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 966).

Opublikowany tekst ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw uwzględnia zmiany wprowadzone:

 • ustawą z 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199),
 • ustawą z 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 czerwca 2016 r.

Kadry – pisemna umowa albo pisemne potwierdzenie warunków umowy

Już po wakacjach pracodawca zatrudniając pracownika będzie miał obowiązek przedstawić pracownikowi pisemną umowę o pracę albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna przed dopuszczeniem go do pracy.

Ustawa wprowadzająca te zmiany – ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910) została podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie już 1 września 2016 r.

Wprowadzone zmiany przewidują ograniczenie skali zjawiska, jakim jest zatrudnianie pracowników bez wcześniejszego zawarcia z nimi umowy o pracę na piśmie lub bez potwierdzenia im na piśmie podstawowych warunków zatrudnienia. Dzięki temu zostanie zwiększona ochrona praw pracowników. Pracownicy będą mogli dochodzić przysługujących praw oraz świadczeń ze stosunku pracy. Zmiany mają też zapobiegać nielegalnemu zatrudnieniu pracowników.

Kadry – zmiany w zatrudnianiu przy pracach uciążliwych dla kobiet w ciąży

Dnia 11 lipca Prezydent RP podpisał ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie jeszcze w okresie wakacyjnym.

Zmiany zawarte w ustawie mają na celu zapewnienie prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE PE i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Zmiana polega m. in. na doprecyzowaniu artykułu 176 Kodeksu pracy.

Według nowego przepisu pracodawca nie będzie mógł zatrudniać przy pracach uciążliwych wyłącznie kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

Kobiety te nie będą mogły wykonywać prac:

1)      uciążliwych,

2)      niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka.

Rada Ministrów wyda rozporządzenie w sprawie wykazu ww. prac, obejmujących prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, oraz prace mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania.

Prace te Rada Ministrów wskazywać będzie, kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Zamówienia publiczne – zyskają firmy, które zatrudniają na umowy o pracę

Podpisana przez Prezydenta RP 11 lipca nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw optuje za firmami, które zatrudniają pracowników w oparciu o umowę o pracę.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami zamawiający będzie mógł zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych.

Ustawa wchodzi w życie 28 lipca 2016 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel