Poznaj korzystne zmiany w zamówieniach publicznych dla firm

Dodano: 15 czerwca 2016

Twoja firma zatrudnia pracowników na umowy o pracę, albo powyżej 50 roku życia? Sprawdź, co zyska po wejściu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Senat na ostatnim posiedzeniu przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw i wprowadził do niej aż 120 poprawek. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza szereg zmian, które mają pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zamówień przez uproszczenie i uelastycznienie procedur oraz ułatwienia w udzielaniu zamówień w częściach.

Promowanie zatrudniania na umowę o pracę

Nowelizacja ma służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Przewidziano wprowadzenie klauzul społecznych i zastrzeganie przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem jest integracja społeczna - promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających niepełnosprawnych i „defaworyzowanych" na rynku pracy, czyli np. osoby po 50. roku życia.

Będzie mniej obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia

Nowela ustawy zmierza do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych przez m.in. zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Przykładowo wykonawcy będą składać oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, a obowiązek złożenia wszystkich dokumentów odnosić się będzie do tego wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą). Przepisy przewidują ograniczenie stosowania kryterium najniższej ceny ofert oraz wprowadzają zasadę komunikacji drogą elektroniczną między zamawiającym a wykonawcami. Przepisy te mają wejść w życie dopiero w 2018 r.

Będą promowane pozaekonomiczne cele zamówień publicznych

W nowelizacji położono nacisk na promowanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Ustanowiono nowy instrument - partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług niedostępnych jeszcze na rynku.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia – z wyjątkami np. regulacje dotyczące zamówień in-house, czyli udzielanych spółkom – córkom bez przetargu, mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Jedna z poprawek Senatu zakłada wyłączenie z procedury in-house odbierania śmieci z terenów niezamieszkałych, takich jak biura, fabryki czy sklepy. Chodzi o możliwość zbierania tych odpadów przez firmy, które do tej pory funkcjonowały na danym rynku.

Jeżeli rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiązany zorganizować przetarg. Kolejna poprawka wprowadza wymóg publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej szczegółowego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, a później - po udzieleniu zamówienia - poinformowania przez zamawiającego o fakcie zawarcia umowy, jej warunkach etc.

Następna wprowadza możliwość skontrolowania prawidłowości udzielenia zamówienia w trybie in-house przez organ nadzorujący zamawiającego. Jeżeli zostanie stwierdzony brak podstaw formalno-prawnych do udzielenia, organ nadzorujący będzie mógł nakazać odstąpienie od umowy, a jeśli zamawiający się nie dostosuje, wystąpić o jej unieważnienie.

Źródło: www.senat.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel