Firmy będą mogły zatrudniać kobiety przy pracach szkodliwych

Dodano: 17 czerwca 2016

Zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia będzie odnosił się tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią.  Dowiedz się więcej na ten temat.

Senatorowie przyjęli z dwiema poprawkami ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja realizuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Chodzi o ograniczenie zakazu zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia do kobiet w ciąży i karmiących piersią.  

Według przepisów unijnych, dotychczasowe zapisy Kodeksu pracy, odnosząc się do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, stanowiły przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia. Zmiana polega na tym, że będą się one odnosić się wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Nie będą one mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka.

W nowelizacji doprecyzowano także upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz takich prac. Są to prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym przenoszeniem ciężarów, oraz mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania.

Nowe przepisy powodują też konieczność zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Pierwsza poprawka Senatu przewiduje, że pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko, wykonującą prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku wykonywania pracy. Kolejna precyzuje, że pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży lub karmiącą jest obowiązany dostosować warunki jej pracy lub ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub jej bezpieczeństwa. Jeżeli będzie to niemożliwe, ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, albo zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.senat.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel