Sektor Publiczny

Korekta sprawozdań budżetowych. Pamiętaj o zmianach od 2018 roku

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 1 lutego 2018
kobieta podpisuje dokumenty

Zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, w których stwierdzono nieprawidłowości, nie będziesz już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych ani do Ministerstwa Finansów. Takie zmiany obowiązują od tego roku. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.

Obowiązek poprawienia błędów w sprawozdaniach budżetowych wynika z § 9 rozporządzenia sprawozdawczego. W 2014 roku paragraf ten został poszerzony o ust. 6, który unormował wcześniej istniejącą procedurę kontroli sprawozdań w Ministerstwie Finansów.

Zmiany od 1 stycznia 2018 r.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zbiorczych sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień korekt tych sprawozdań nie przekazuje się do regionalnej izby obrachunkowej ani do Ministerstwa Finansów.

Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględniamy odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy w sprawozdaniach sporządzonych:

1) za I kwartał – kwartalne Rb-28NWS,

2) za I, II i III kwartały – kwartalne Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S,

3) za miesiące kończące kwartały I, II i III (odpowiednio za marzec, czerwiec, wrzesień)– miesięczne Rb-27S, Rb-28S.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują skorygowane sprawozdanie do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do końca kwartału następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach:

- kwartalnych za IV kwartały Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują korekty sprawozdań do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym,

- kwartalnym Rb- 28NWS za II kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują korektę sprawozdania do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 września roku budżetowego.

Korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz, licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały) mogą być korygowane

w terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdań odpowiednio przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące lub zarządy jednostek samorządu terytorialnego. Po tym terminie korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 mogą być dokonywane po uzgodnieniu z jednostką otrzymującą sprawozdanie lub uwzględniane w sprawozdaniach sporządzanych za kolejny okres sprawozdawczy.

Jeśli podczas uzgadniania, sprawdzania lub kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, kierownik jednostki sporządzającej (również kierownik jednostki obsługującej) musi usunąć je przed włączeniem do innych sprawozdań łącznych lub zbiorczych. Ma to duże znaczenie w przypadku korekt sprawozdań za poprzednie lata sprawozdawcze.

Kierownicy jednostek zostali zobowiązani do przechowywania kopii sprawozdań.

Nowe rozporządzenie nie określa dokładnego okresu przechowywania zatwierdzonych sprawozdań. Pamiętajmy jednak, że na podstawie sprawozdań dokonuje się przeksięgowań i dlatego są dowodami księgowymi. Ustawa o rachunkowości stanowi, że dokumenty takie należy chronić przed zmianami oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Minimalny okres ich przechowywania wynosi 5 lat.

Podstawa prawna: 

rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109).

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel