Jak zmienić i rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu

Dodano: 13 lipca 2016
Pozafinansowe determinanty kreowania wartości

W Twojej firmie z członkami zarządu umowy o pracę zawiera rada nadzorcza lub pełnomocnik? Sprawdź, jak zmienić albo rozwiązać tę umowę nie naruszając przepisów. Co w sytuacji, kiedy umowy zostały zawarte w sposób nieprawidłowy? Przeczytaj komentarz eksperta oraz dowiedz się jaki pogląd w tej sprawie prezentują sądy w wydanych orzeczeniach.

Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dalej ksh oraz spółki akcyjnej – 379 § 1 ksh) musi być dokonane przez uprawniony do tego podmiot – radę nadzorczą bądź pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników (sp. z o.o.) bądź walnego zgromadzenia (S.A.). W taki też sposób musi być dokonywana zmiana takiej umowy o pracę oraz jej rozwiązywanie.

Specjalnie dla Portalu FK komentuje:
Karol Sienkiewicz
 – radca prawny z kilkunastoletnim doświadczaniem. Doradza w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa energetycznego. Partner w spółce: Sienkiewicz i Zamroch, Radcowie prawni Spółka partnerska. Autor bloga PRAWO DLA PRACODAWCY. Więcej informacji na blogu: PRAWO DLA PRACODAWCY. 

Rada musi działać kolegialnie …

W przypadku rady nadzorczej musi ona działać kolegialnie, a nie np. poprzez jednego ze swoich członków. W uchwale rady nadzorczej może być jednak upoważnienie dla członka rady do samego techniczno-prawnego podpisania takiej umowy, ale na warunkach zatrudnienia określonych szczegółowo w samej uchwale. W sytuacji, w której rada nadzorcza podjęła co prawda uchwałę o zatrudnieniu członka zarządu, a następnie jeden z jej członków np. przewodniczący rady, podpisał umowę o pracę, bez upoważnienia wyrażonego w uchwale rady, umowa o pracę będzie zawarta wadliwie.

… inaczej umowa będzie uznana za nieważną

Do tej pory w orzecznictwie przyjmowano, że takie zawarcie umowy o pracę powoduje jej bezwzględną nieważność. Czasami sądy orzekały, że później dochodzi do zawarcia stosunku pracy wskutek dopuszczenia pracownika do pracy, ale – co do zasady – zawarta wcześniej umowa o pracę była w ocenie judykatury zawsze nieważna.

Teraz sądy prezentują inny pogląd

W najnowszym orzecznictwie Sądy prezentują pogląd odmienny. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy o pracę w sposób sprzeczny z dyspozycją przepisów art. 210 § 1 ksh lub art. 379 § 1 ksh, to umowa ta nie jest bezwzględnie nieważna, a jedynie „kulejąca”.Oznacza to, że może być później „naprawiona”, a więc konwalidowana, przez potwierdzenie zawarcia umowy przez spółkę. I tutaj za spółkę działać musi rada nadzorcza lub odpowiedni pełnomocnik.

Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lipca 2015 r. (III PK 142/14) wskazał na taki mechanizm: „Do czasu potwierdzenia zawartej z naruszeniem zasad reprezentacji spółki akcyjnej umowy przez spółkę akcyjną reprezentowaną zgodnie z art. 379 § 1 KSH, umowa o pracę między spółką (w imieniu której działał nieumocowany członek rady nadzorczej) a członkiem jej zarządu jest bezskuteczna. W okresie takiego „zawieszenia” nie można wykluczyć nawiązania między stronami umowy o pracę przez dopuszczenie pracownika (członka zarządu) do wykonywania pracy. Jeśli nie nastąpi potwierdzenie umowy zawartej wadliwie z naruszeniem zasad reprezentacji spółki akcyjnej, to taka umowa jest nieważna od samego początku (ex tunc), w związku z czym nie wywoła żadnych skutków prawnych. Z kolei, potwierdzenie (konwalidacja) takiej umowy będzie oznaczać, że czynność prawna dokonana między stronami jest skuteczna z datą wsteczną (od dnia zawarcia umowy z naruszeniem zasad reprezentacji spółki). W okresie „wyczekiwania” umowa wywołuje jedynie skutek prawny w postaci związania stron, co oznacza, że żadna z nich nie może uwolnić się od zawartej umowy, z powołaniem się na jej nieważność bezwzględną.”

Rada eksperta: warto prześledzić sposób zawarcia umów o pracę bądź aneksów w przypadku stosunków pracy z członkami zarządu. Jeżeli zostały one zawarte w sposób nieprawidłowy Twoja firma ma nadal możliwość „naprawienia” takich umów i to od daty, w której zostały zawarte.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel