wartość początkowa środka trwałego

Korekta błędnie ustalonej wartości początkowej środka trwałego

Pytanie:  Mam pytanie dotyczące korekty błędnie ustalonej wartości początkowej środka trwałego. W 2010 r. kupiliśmy maszynę w leasingu finansowym. Na OT przyjęto wartość netto z faktury (czyli kapitał + odsetki). Zauważyłam to dopiero po otrzymaniu ostatecznego rozliczenia od leasingodawcy. Czy prawidłowe będą księgowania:
1. Korekta wyceny wartości początkowej
WN 249 (Pozostałe rozrachunki) / 29.659,54 / MA 304 (Rozliczenie zakupu)
WN 304 (Rozliczenie zakupu) / 29.659,54 / MA 010 (Środki trwałe)
2. Korekta odpisów amortyzacyjnych (uznaliśmy, że kwota błędu jest nieistotna)
a) korekta odpisów amortyzacyjnych z lat ubiegłych WN 071 (Odpisy umorzeniowe) /12 605,15 / MA 760 (Pozostałe przychody operacyjne)
b) korekta odpisów amortyzacyjnych bieżących WN 071 (Odpisy umorzeniowe) /1977,28/ Ma 550-400 (Koszty rodzajowe: Amortyzacja)
Od następnego miesiące po korekcie amortyzacja będzie naliczana w prawidłowej wysokości.
1. Korekta wyceny wartości początkowej WN 249 (Pozostałe rozrachunki) / 29.659,54 / MA 304 (Rozliczenie zakupu) WN 304 (Rozliczenie zakupu) / 29.659,54 / MA 010 (Środki trwałe)  
2. Korekta odpisów amortyzacyjnych (uznaliśmy, że kwota błędu jest nieistotna)
a) korekta odpisów amortyzacyjnych z lat ubiegłych WN 071 (Odpisy umorzeniowe) /12 605,15 / MA 760 (Pozostałe przychody operacyjne)
b) korekta odpisów amortyzacyjnych bieżących WN 071 (Odpisy umorzeniowe) /1977,28 / Ma 550-400 (Koszty rodzajowe: Amortyzacja)

Leasingobiorca zaliczy do kosztów podatkowych odsetki dopiero w chwili ich zapłaty

W przypadku używania środków trwałych na podstawie umowy leasingu finansowego podatnik powinien ustalić jego wartość początkową na podstawie przepisów dotyczących własnych środków trwałych. W praktyce sprowadza się to do ustalenia wartości początkowej na poziomie wartości ofertowej przedmiotu umowy leasingu, która odpowiada sumie rat kapitałowych.

Jeden z przedsiębiorców zawarł umowę leasingu finansowego (samochód osobowy). Wpłacił pierwszą ratę. Wątpliwości dotyczyły tego, czy można zaliczyć tę opłatę do kosztów podatkowych? Czy można odliczać VAT z faktury? Jak księgować wydatki na eksploatację auta? Czy jeśli przysługuje 50% VAT, to czy nieodliczona kwota VAT staje się kosztem uzyskania przychodu? Podatnik pytał również, czym się różni leasing finansowy od operacyjnego.

Warunkiem uznania umowy jako umowy leasingu finansowego jest spełnienie trzech podstawowych warunków, jakie nakłada ustawa o PIT.

I tak (na podstawie art. 23f ust. 1) wymogi te są następujące:

  • umowa została zawarta na czas oznaczony,
  • suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio;
  • umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający, albo finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
wiper-pixel