ulga na zakup kasy fiskalnej

W niektórych przypadkach trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej

Podatnik, który zawiesił na jakiś czas prowadzenie biznesu, nie musi oddawać ulgi na kasę. Co innego, jeżeli po takiej przerwie zdecyduje się na likwidację firmy.

W określonych przepisami sytuacjach (chodzi o art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz § 6 rozporządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących) podatnicy zobowiązani są do zwrotu tzw. ulgi na zakup kas. Konieczne jest to –– jeżeli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1. podatnik zaprzestanie używania kas rejestrujących objętych ulgą,
  2. podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
  3. podatnik zaprzestanie działalności,
  4. nastąpi otwarcie likwidacji podatnika,
  5. zostanie ogłoszona upadłość podatnika,
  6. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, a więc sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
  7. podatnik dokona odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 porządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Jeden z podatników skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej i zawiesił działalność po 2 latach aktywności. Likwidacja działalności nastąpiła po okresie 4 lat od daty rozpoczęcia działalności. W trakcie zawieszenia działalności, ale jeszcze przed jej zamknięciem, podatnik sprzedał towary będące w magazynie ze względu na obniżanie się cen i wartości tego towaru dla zmniejszenia strat, rejestrując tę sprzedaż na kasie. Czy w tej sytuacji trzeba zwrócić ulgę na zakup kas?

wiper-pixel