podatek od towarów i usług

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Wsteczne odliczenie podatku od towarów i usług jest ograniczone

Podatnik, który nie odliczył VAT w odpowiednim terminie, może to zrobić przez korekty deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia. Można to jednak zrobić nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym nabył prawo do obniżenia podatku należnego.

Pytanie podatnika

Gmina, zarejestrowany czynny podatnik VAT, wykonuje zadania zarówno nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, jak i na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Zajmuje się przykładowo sprzedażą działek pod zabudowę. Transakcje te gmina dokumentuje fakturami oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT. W odniesieniu do wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT oraz zdarzeniami w ramach reżimu publiczno-prawnego, do tej pory gmina nie odliczała VAT.
Gmina nie była pewna, jak ustalić pro-porcję, w przypadku gdy będzie sporządzać korektę odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie.

Odpowiedź ministra

Organ podatkowy wyjaśnił, że jeżeli gmina będzie sporządzała korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży powinna zastosować od razu proporcję właściwą dla danego roku. Sporządzając korektę w 2014 roku, gmina może objąć taką korektą rozliczenia za rok 2010 i lata następne. W sytuacji, gdyby gmina sporządziła taką korektę jeszcze w 2013 roku, mogłaby ona objąć lata 2009 i następne.

Pytanie do eksperta: W jaki sposób powinien postąpić podatnik, który chce skorzystać z odliczenia VAT według struktury zakupów w drodze korekty deklaracji, gdy zna proporcję końcową?

wiper-pixel