nowelizacja ustawy o rachunkowości

dokumenty, pisma

40 797 małych podmiotów skorzysta na zmianach w rachunkowości

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, zmiany w sprawozdaniach skonsolidowanych – to tylko niektóre propozycje resortu finansów dotyczące nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Projekt z 30 września 2014 r. dotyczący nowelizacji ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: uor), wynika z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z przepisami dyrektywy jednostki małe to: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących wielkości:

  1. suma bilansowa: 4 000 000 euro - w Polsce będzie to kwota 17.000.000 zł;
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 8 000 000 euro - w Polsce – 34.000.000zł
  3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 50.

W nowelizacji przewiduje się rozszerzenie katalogu jednostek małych także na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z ww. trzech wielkości.

wiper-pixel