badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta

Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2015 r.

Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2015 r. należy dokonać w takim czasie, aby biegły rewident przeprowadzający to badanie mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Wiąże się to z koniecznością poinformowania biegłego rewidenta o terminach jej przeprowadzenia. Sprawdź więcej na ten temat.

Jednostki, o których mowa w art. 64 ust. 1 uor są zobligowane do poddania swego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy jednostek dominujących sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych kontynuujących działalność:

 1. banków, SKOK-ów, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; 
 3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 4. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; 
 5. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:
  a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W dalszej części artykułu przeczytasz:

 • Kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta?
 • Kto dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego?
 • Co powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta? - Znajdziesz także przykład uchwały.

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel