Sprawdź, czy kontrahent przedsiębiorcy korzystającego z „ulgi na start” opłaca za niego składki ZUS

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 7 września 2018
Pytanie:  Czy mając podwykonawcę muszę płacić za niego ZUS? Wyczytałam w interpretacji ZUS, że: „Zawarcie umowy o świadczenie usług z osobą, która jednocześnie wykonuje działalność nierejestrowaną lub jako przedsiębiorca korzysta z ulgi na start powoduje, że należy ją zgłosić w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jako zleceniobiorcę i opłacać za nią składki”. Tak stwierdził Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018."
Odpowiedź: 

Kontrahent przedsiębiorcy korzystającego z „ulgi na start” nie opłaca za niego składek ZUS, natomiast kwestia składek za osoby wykonujące działalność nierejestrowaną pozostaje otwarta.

Kto ma prawo do „ulgi na start”?

Jak wynika z art. 18 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca spełniający określone warunki nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Zwolnienie to nie obejmuje jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą należy odprowadzać do ZUS od podstawy jej wymiaru obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W 2018 r. podstawa ta nie może być niższa od 3554,93 zł, co przekłada się na składkę zdrowotną w kwocie 319,94 zł.

Przeczytaj także:

Jaka aktywność zarobkowa nie jest działalnością gospodarczą?

Z kolei stosownie do art. 5 powołanej ustawy, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Kontrowersyjna interpretacja ZUS?

Interpretacja indywidualna wydana przez oddziału ZUS w Gdańsku 24 lipca 2018 r. (DI/100000/43/822/2018) spowodowała liczne wątpliwości, czy uprawnienia do tzw. „ulgi na start” i wprowadzenie możliwości wykonywania działalności bez rejestracji (tzw. „działalność nierejestrowana” lub „działalność nieewidencjonowana”) są faktycznie takim dobrodziejstwem dla przedsiębiorców.

W świetle decyzji ZUS, firma nabywająca usługi od osób korzystających z ulgi na start lub wykonujących działalność nierejestrowaną musi za nie naliczać i opłacać składki ZUS od podstawy wyznaczonej przez wysokość wynagrodzenia, które zdaniem organu rentowego stanowi równowartość kwoty widniejącej na fakturze.

W odniesieniu do „ulgi na start” rodzi się zatem pytanie o status prawny takiego przedsiębiorcy. Skoro bowiem jest on zobowiązany do odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne to oznacza, że musiał się zgłosić do tego ubezpieczenia w deklaracji ZUS ZZA. Rozważając dalej hipotetycznie, jeżeli usługobiorca miałby go zgłosić do ubezpieczeń społecznych musiałby tego dokonać na formularzu ZUS ZUA.

Jak wiadomo, stosuje się go w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Zaistniałaby zatem sytuacja bezprecedensowa, w której składka zdrowotna byłaby opłacana dwa razy z tego samego tytułu.

Ponadto, skoro – zdaniem ZUS – korzystający z „ulgi na start” nie prowadzą działalności gospodarczej, to dlaczego na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców samodzielnie sporządzają i przekazują do ZUS dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe za siebie i członków swojej rodziny, a także samodzielnie opłacają składki.

Zmiana stanowiska ZUS: zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start

Omówione tu niespójności, jak również chęć dochowania wierności wcześniejszym założeniom stanowiącym ideę wprowadzenia „ulgi na start” spowodowały zmianę stanowiska ZUS. Resort pracy wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz ZUS wydały wspólne oświadczenie, w którym zapewniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Co się zaś tyczy działalności nierejestrowanej, na dzień dzisiejszy sprawa nie jest do końca wyjaśniona. Należy zatem poczekać na jakieś konkretne rozstrzygnięcia lub wystąpić do organu rentowego z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii w interpretacji indywidualnej.

  • art. 5, art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).
Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel