Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki SOcjalnej z 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych. (Dz.U. z 1998 r. nr 153, poz. 1006)

Dz.U.98.153.1006
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 14 grudnia 1998 r.
w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych.
(Dz.U. z dnia 17 grudnia 1998 r.)
Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Od dnia 1 stycznia 1999 r. przelicza się osobom, objętym ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
§ 2.
1.
W celu ustalenia przeliczonych przychodów, o których mowa w § 1, płatnik składek:
1)
ustala nowe wysokości przysługujących ubezpieczonemu od dnia 1 stycznia 1999 r. składników przychodu i na ich podstawie oblicza przeliczony przychód,
2)
dokonuje, w razie potrzeby, zmian w przepisach o wynagradzaniu, obowiązujących u danego płatnika składek; zmian tych dokonuje się w trybie określonym dla tych przepisów,
3)
może, do czasu zmian w przepisach o wynagradzaniu, o których mowa w pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 1999 r., przekroczyć obowiązujące stawki składników przychodu w takim stopniu, aby różnica między przychodem przeliczonym a przychodem przed przeliczeniem odpowiadała kwocie składek.
2.
Przychód, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od kwoty wynikającej z przeliczenia przychodu za styczeń 1999 r. według wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia.
3.
Przy ustalaniu nowych wysokości przysługujących ubezpieczonemu składników przychodu, stosownie do ust. 1 pkt 1, określa się nowe wysokości tych składników wypłacanych co miesiąc, jak i za okresy dłuższe niż miesiąc. Ustalenie nowych wysokości składników przychodu nie narusza zasad i terminów ich wypłacania, wynikających z obowiązujących u danego pracodawcy przepisów o wynagradzaniu.
4.
W przypadku gdy przychód za styczeń 1999 r. został wypłacony w 1998 r., płatnik składek do celów przeliczenia może przyjąć:
1)
przychód należny za styczeń 1999 r. albo
2)
przychód należny za luty, jeśli zostanie wypłacony w styczniu 1999 r.
§ 3.
1.
Jeżeli za styczeń 1999 r. ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy albo zasiłek z ubezpieczenia, do przeliczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, płatnik składek przyjmuje kwotę przychodu, jaką ubezpieczony osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc styczeń 1999 r. Kwotę uzyskaną w wyniku tego przeliczenia uwzględnia się przy ustalaniu nowych wysokości składników przychodu; przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczony:
1)
otrzymał za styczeń 1999 r. wyłącznie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek z ubezpieczenia albo
2)
nie przepracował u danego płatnika składek pełnego miesiąca stycznia 1999 r., albo
3)
był zatrudniony u danego płatnika składek w styczniu 1999 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 4.
Dla ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756), przelicza się według wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
Osobom, w stosunku do których powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych po dniu 31 grudnia 1998 r., ustala się przychód w nowej wysokości.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Załącznik 1 Wzór przeliczenia przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel