Przekroczenie trzydziestokrotności w Płatniku 10.01.001 - 4 wskazówki dla pracodawcy

Dodano: 30 maja 2016

Płatnik składek może pobrać z konta ubezpieczonego w ZUS informację o osiągnięciu przez niego tzw. trzydziestokrotności. Funkcja ta dostępna jest tylko dla tych płatników, którzy pracują z Interaktywnym Płatnikiem Plus. W związku z tym, że od początku roku wzrosła liczba firm, które korzystają z tej funkcji warto sprawdzić, w jaki sposób korzystać z niej oraz jakie daje korzyści.

Udogodnienia dla pracodawcy wprowadzone w programie Płatnik

Od czasu udostępnienia programu Płatnik w wersji 9.01.001 nowym rozwiązaniem informowania płatnika składek o miesiącu przekroczenia lub osiągnięciu kwoty górnej granicy wymiaru składek przez danego ubezpieczonego jest pobranie danych z konta ubezpieczonego w ZUS. Co ważne, to rozwiązanie dotyczy tylko płatników, którzy pracują z Interaktywnym Płatnikiem Plus, tzn. którzy pobierają dane z konta płatnika składek i kont ubezpieczonych w ZUS.

W programie Płatnik 10.01.001 informacja o osiągnięciu przez ubezpieczonego trzydziestokrotności pojawia się na etapie weryfikacji pozycji imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za danego ubezpieczonego. W przypadku płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie ta informacja pojawia się na etapie weryfikacji deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Nie ma już tej informacji ani w kartotece ubezpieczonego, ani w „Szczegółowym raporcie z pobrania danych z ZUS”, jak to miało miejsce w programie Płatnik w wersjach 9.

Komunikaty o błędach pojawiające się po przekroczeniu trzydziestokrotności

W przypadku, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla ubezpieczonego przekroczyła limit trzydziestokrotności, weryfikacja pozycji imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za ubezpieczonego za pierwszy i drugi miesiąc po miesiącu przekroczenia wykaże błąd 69004903 o statusie zwykły. Od trzeciego miesiąca będzie już to błąd 69004901 o statusie krytyczny.

Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że przez dwa miesiące po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie dla ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek, płatnik składek będzie mógł przekazać do ZUS raporty z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyższymi od zera i rozliczonymi składkami na te ubezpieczenia. Od trzeciego miesiąca płatnik będzie mógł przekazać do ZUS wyłącznie raporty z zerową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zerowymi składkami na te ubezpieczenia.

Wprowadzona zmiana daje płatnikowi czas na wyjaśnienie z ubezpieczonym bądź z ZUS kwestii związanej z prawidłowym ustaleniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za miesiąc, w którym ubezpieczony osiągnął górny limit tej podstawy, co ma także wpływ na sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za kolejne miesiące. KONIEC UWAGI
PRZYKŁAD
Informacja o błędzie zwykłym – co powinien zrobić płatnik Płatnik składek rozpoczął pracę z Interaktywnym Płatnikiem Plus, co oznacza, że pobrał dane z ZUS (z konta płatnika i kont ubezpieczonych). Pobrał m.in. dane ubezpieczonej pani Agnieszki Nowickiej. Sporządzając w maju 2016 roku dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2016 roku, weryfikując, jako wynik weryfikacji pozycji imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za panią Agnieszkę otrzymał błąd zwykły 69004903. Rys. 1. Wynik weryfikacji pozycji imiennego raportu ZUS RCA (wszystkie zrzuty ekranów przedstawione w tym artykule wykonano w programie Płatnik 10.01.001, z zainstalowaną wersją metryki 89) Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pani Agnieszki w 2016 roku osiągnęła limit trzydziestokrotności. Przed terminem, w którym płatnik powinien wysłać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2016 roku, nie udało mu się wyjaśnić kwestii osiągnięcia trzydziestokrotności ani z ubezpieczoną, ani z ZUS. Błąd zwykły, który pojawił się przy weryfikacji imiennego raportu miesięcznego za kwiecień 2016 roku pozwolił mu wysłać dokumenty do ZUS. Należy jednak podkreślić, że błąd zwykły wystąpi tylko przez pierwsze dwa miesiące. Od trzeciego miesiąca będzie to już błąd krytyczny, który uniemożliwi wysłanie dokumentów rozliczeniowych. Po wysłaniu dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2016 roku płatnik składek w porozumieniu z ubezpieczoną wyjaśnił kwestię dotyczącą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za rok 2016. W wyniku tych ustaleń okazało się, że pani Agnieszka pracuje równocześnie u innego płatnika i górny limit tej podstawy osiągnęła w marcu 2016 roku. Na tej podstawie płatnik skorygował za nią imienny raport miesięczny ZUS RCA za marzec 2016 roku, w którym odpowiednio obniżył podstawę emerytalno-rentową oraz imienny raport miesięczny ZUS RCA za kwiecień 2016 roku, w którym wyzerował podstawę emerytalno-rentową. Za kolejne miesiące, tzn. od maja do grudnia 2016 roku, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za panią Agnieszkę płatnik również nie powinien opłacać. W imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA w pola dotyczące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz kwot składek na te ubezpieczenia wpisze 0,00.

Przedstawione rozwiązanie oznacza, że u danego płatnika składek mogą wystąpić sytuacje, gdy weryfikacja pozycji raportu ZUS RCA za poszczególnych ubezpieczonych będzie wykazywała błędy, dotyczące osiągnięcia przez ubezpieczonych trzydziestokrotności, o różnych statusach.

Dla jednego ubezpieczonego będzie to błąd zwykły, a dla innego – krytyczny. Uzależnione to będzie od tego, kiedy ubezpieczony limit przekroczył (pierwsze dwa miesiące po miesiącu przekroczenia – błąd zwykły, od trzeciego miesiąca –krytyczny).

Należy dodać, że dotyczy to sytuacji, gdy dokumenty płatnik sporządza na bieżąco. Jeżeli np. w maju 2016 roku będzie przygotowywał dokumenty rozliczeniowe za 2015 roku (lub lata wcześniejsze), to weryfikacja pozycji raportu za ubezpieczonego, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2015 roku przekroczyła trzydziestokrotność, wykaże błąd krytyczny.

PRZYKŁAD
Błędy o różnych statusach – co powinien zrobić płatnik składek Płatnik składek rozpoczął pracę z Interaktywnym Płatnikiem Plus, co oznacza, że pobrał dane z ZUS (z konta płatnika i kont ubezpieczonych). Sporządzając w sierpniu 2016 roku dokumenty rozliczeniowe za lipiec 2016 r., przy weryfikacji pozycji imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za panią Małgorzatę otrzymał błąd zwykły 69004903. Rys. 2. Wynik weryfikacji pozycji imiennego raportu ZUS RCA (błąd zwykły) Weryfikując pozycję imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za pana Łukasza, otrzymał błąd krytyczny 69004901. Rys. 3. Wynik weryfikacji pozycji imiennego raportu ZUS RCA (błąd krytyczny) Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zarówno pani Małgorzaty, jak i pana Łukasza w 2016 roku osiągnęła limit trzydziestokrotności. Wynika z tego również, że pan Łukasz wcześniej osiągnął ten limit i w jego sytuacji upłynął tzw. okres przejściowy, w którym przez pierwsze dwa miesiące po miesiącu przekroczenia weryfikacja wykazuje błąd zwykły. W tej sytuacji płatnik składek nie ma już możliwości przesłania za tę osobę imiennego raportu miesięcznego z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składkami na te ubezpieczenia wyższymi od zera.

Podstawa do zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Płatnik składek zaprzestaje opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym limitu trzydziestokrotności na podstawie:

  1. własnej dokumentacji płacowej,

  2. informacji pobranej z konta ubezpieczonego w ZUS, która pojawi się w wyniku weryfikacji pozycji imiennego raportu ZUS RCA za danego ubezpieczonego (w przypadku płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie – na etapie weryfikacji deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA) lub na podstawie informacji uzyskanej z ZUS, tzn. jeżeli ZUS w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki i poinformuje płatnika/płatników,

  3. oświadczenia ubezpieczonego, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek.

Prawidłowe wypełnianie dokumentów w miesiącach po przekroczeniu trzydziestokrotności

Płatnik składek, sporządzając imienny raport miesięczny ZUS RCA za kolejne miesiące po przekroczeniu trzydziestokrotności powinien pamiętać, aby w bloku III.B. w polu 02 wpisać odpowiedni kod:

  • „1” – jeżeli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony,

  • „2” – jeżeli płatnik składek stwierdził przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek,

  • „3” – jeżeli o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek poinformował płatnika ZUS.

Rys. 4. Słownik kodów informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek wykorzystywany przy wypełnianiu pozycji raportu ZUS RCA lub deklaracji ZUS DRA (dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie)

Od kolejnego miesiąca po miesiącu przekroczeniu górnego limitu do końca danego roku płatnik składek nie nalicza i nie odprowadza składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Za ten okres w składanych za ubezpieczonego imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA wykazuje zerową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zerowe składki na te ubezpieczenia.

Rys. 5. Pozycja raportu ZUS RCA z zerową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zerowymi kwotami składek oraz informacją o przekroczeniu rocznej podstawy

Jeżeli w przypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego górnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, płatnik składek nie wypełni w bloku III.B. pola 02 „Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy …”, to weryfikacja pozycji raportu wykaże m.in. błąd 61038809 i 61021201.

Rys. 6. Wynik weryfikacji pozycji imiennego raportu ZUS RCA, w którym nie zaznaczono pola dotyczącego przekroczenia przez ubezpieczonego trzydziestokrotności

Zrzuty ekranów przedstawione w niniejszym materiale zostały wykonane w programie Płatnik 10.01.001, z zainstalowaną wersją metryki 89.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel