Obowiązki płatnika składek i ubezpieczonego przy przekroczeniu trzydziestokrotności

Dodano: 25 maja 2016
Zasady wyceny aktywów przedsiębiorstw

W pewnych przypadkach płatnik składek nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dzieje się tak, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danego ubezpieczonego osiągnęła górny roczny limit, czyli kwotę trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w ustawie budżetowej. Upewnij się, jakie w związku z tym ma obowiązki płatnik składek, a jakie ubezpieczony.

Skutki osiągnięcia przez ubezpieczonego górnego limitu

Przypomnijmy, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia, w tym na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ciąży na płatniku składek. W określonych przypadkach, płatnik składek jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do takich okoliczności należy sytuacja, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danego ubezpieczonego osiągnęła górny roczny limit.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest co roku ograniczona do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej. 

Przy ustalaniu tej kwoty sumuje się przychody ze wszystkich tytułów, z których ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom lub przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 

Począwszy od 1999 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi:

Ograniczenie podstawy w roku

Kwota rocznego ograniczenia

w 1999 r.

50 375,22 zł.

w 2000 r.

54 780,00 zł.

w 2001 r.

62 940,00 zł.

w 2002 r.

64 620,00 zł.

w 2003 r.

65 850,00 zł.

w 2004 r.

68 700,00 zł.

w 2005 r.

72 690,00 zł.

w 2006 r.

73 560,00 zł.

w 2007 r.

78 480,00 zł.

w 2008 r.

85 290,00 zł.

w 2009 r.

95 790,00 zł.

w 2010 r.

94 380,00 zł.

w 2011 r.

100 770,00 zł.

w 2012 r.

105 780,00 zł.

w 2013 r.

111 390,00 zł.

w 2014 r.

112 380,00 zł.

w 2015 r.

118 770,00 zł.

w 2016 r.

121 650,00 zł.

Tabela – zestawienie górnych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w latach 1999 - 2016

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek nie dotyczy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dlatego pomimo przekroczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, płatnik składek nadal powinien naliczać i opłacać należne składki na powyższe ubezpieczenia i fundusze.

 

Obowiązki płatnika składek

Obowiązek zaprzestania obliczania i przekazywania składek na te ubezpieczenia ponad kwotę graniczną ma płatnik składek, ponieważ może on na bieżąco kontrolować wysokość podstawy, od której odprowadzane są składki.

Bez problemu może to zrobić, gdy jest jedynym płatnikiem składek dla ubezpieczonego.

PRZYKŁAD
Jeden płatnik składek Pan Krzysztof z tytułu zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 25.000 zł. Wynagrodzenie za dany miesiąc pracodawca wypłaca w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. W maju 2016 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pana Krzysztofa przekroczyła limit o 3.350 zł:
  • 25.000 zł x 5 miesięcy = 125.000 zł.
  • 125.000 zł – 121.650 zł (limit obowiązujący w 2016 roku) = 3.350 zł.
Pracodawca zobowiązany jest za maj za pana Krzysztofa naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 21.650 zł, zgodnie z wyliczeniem: 25.000 zł –  3.350 zł = 21.650 zł. W imiennych raportach miesięcznych za kolejne miesiące (za okres od czerwca do grudnia 2016 roku) będzie wykazywał zerową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zerowe kwoty składek na te ubezpieczenia.

 

Obowiązki ubezpieczonego

Jeżeli ubezpieczony ma dwóch lub więcej płatników (np. wykonuje równocześnie dwie umowy o pracę), na podstawie informacji otrzymywanych od płatników (np. tzw. pasków wynagrodzeń) może na bieżąco ustalić miesiąc, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie rocznego limitu, poprzez dodawanie podstaw wymiaru składek za poszczególne miesiące.

Powinien poinformować o tym każdego z płatników, tak aby nie opłacali za niego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po osiągnięciu kwoty granicznej ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić wszystkich płatników składek i złożyć oświadczenie na piśmie.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel