Kontrakt i pozarolnicza działalność gospodarcza. Czy wystąpi zbieg do ubezpieczeń w przypadku osoby zarządzającej firmą?

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 13 grudnia 2018
konflikt ubezpieczeń

Po raz kolejny ZUS przypomniał, że w sytuacji, kiedy w ramach posiadanego wpisu do CEiDG osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menadżerskiego – następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, który rozstrzyga się na zasadach ogólnych.

Osoba fizyczna zawarła w lipcu 2017 r. umowę o zarządzanie w związku z pełnioną przez nią – także od lipca 2017 r. – funkcją wiceprezesa zarządu. Wcześniej te obowiązki wykonywała na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązała przed zawarciem umowy o zarządzanie. Od lipca 2017 r. jako osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. świadczenia usług zarządzania, usług rachunkowo-księgowych jak również doradztwa podatkowego i została zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Z tytułu ww. usług wystawia faktury sprzedaży nie tylko dla tej spółki, ale również do innych podmiotów gospodarczych.

Obecnie i wcześniej, czyli od lipca 2017 r. osoba ta pełni funkcję wiceprezesa na podstawie uchwały rady nadzorczej. Ta informacja widnieje w KRS.

Jako wiceprezes zarządu wykonuje swoje obowiązki zgodnie z umową o zarządzanie, obowiązującym prawem, statutem spółki oraz uchwałami podjętymi przez jej organy, jak również innymi wewnętrznymi regulacjami spółki i jej organów.

Przeczytaj także:

Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie osoba ta jest zobowiązana do świadczenia usług osobiście, bez względu na to, czy działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Do podstawowych obowiązków określonych w kontrakcie menadżerskim należy:

1)    prowadzenie spraw spółki i uczestnictwo w pracach zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,

2)    reprezentowanie spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji spółki,

3)    osobiste zarządzanie powierzonymi obszarami działalności spółki, przypisanymi do pełnionej funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów spółki,

4)    realizacja wyznaczonych celów zarządczych.

Sprawdź:

W styczniu 2018 r. spółka reprezentowana przez przewodniczącego rady nadzorczej podpisała z nią nową umowę o świadczenie usług zarządzania z mocą obowiązującą od stycznia 2018 r.

Kontrakt menadżerski został zwarty na czas pełnienia przez tę osobę funkcji w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji.

Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem umowy o zarządzanie z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

W związku z powołaniem zarządu na nową kadencję na podstawie uchwały rady nadzorczej z mają 2018 r. nadal osoba ta pełni funkcję wiceprezesa zarządu, natomiast od czerwca 2018 r. jest związana ze spółką nową umową o zarządzanie, której zapisy są analogiczne do zapisów umowy ze stycznia 2018 r.

Jakie były pytania do ZUS?

Osoba ta zwróciła się do ZUS z pytaniami, czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu świadczenia przez nią usług na rzecz spółki jest pozarolnicza działalność gospodarcza czy umowa o zrządzanie.

Kto w świetle powyższych informacji powinien naliczyć i odprowadzić składkę zdrowotną od przychodu z tytułu świadczenia usług zarządzania – spółka czy zarządzający.

Jakie było własne stanowisko pytającego?

Jego zdaniem tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy o zarządzanie w ramach prowadzonej działalności jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Oznacza to, że jako zarządzający zobowiązany jest naliczać i odprowadzać składkę zdrowotną od przychodu z tytułu świadczenia usług zarządzania.

ZUS zanim wydał decyzję poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania

Zakład przed wydaniem decyzji chciał wiedzieć, czy osoba ta w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej uzyskuje przychody jako wiceprezes zarządu spółki na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Odpowiedź była twierdząca. Ponadto osoba ta poinformowała ZUS, że równocześnie uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

Ponadto Zakład poprosił o doprecyzowanie stanu faktycznego w zakresie podstawy składkowej. W odpowiedzi osoba fizyczna poinformowała, że:

  • podstawa wymiaru składek na ZUS z tytułu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania jest wyższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (zadeklarowana kwota nie jest niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek);
  • podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest ustalona w kwocie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • podstawa składkowa z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej ustalona jest w kwocie nie niższej niż 60%.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko tej osoby za prawidłowe w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w zbiegu z wykonywaniem umowy o zarządzania spółką w ramach tej działalności.  

ZUS przypomniał, że w sytuacji, kiedy w ramach posiadanego wpisu do CEiDG osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menadżerskiego – następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, który rozstrzyga się na zasadach ogólnych.

Co to oznacza dla Ciebie?

Osoba wykonująca umowę kontraktu menadżerskiego (do której stosuje się przepisy o zleceniu) prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania kontraktu podstawa składkowa jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Interpretacja ZUS z 28 listopada 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1075/2018).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel