Jakie ulgi w opłacaniu składek na ZUS przysługują w 2019 r. nowemu przedsiębiorcy?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 29 listopada 2018
ulga na start

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zyskają jeszcze jedną ulgę w opłacaniu składek. Przypomnijmy czego ona dotyczy.

Problem: Przedsiębiorca w grudniu 2018 r. założył jednoosobową działalność gospodarczą. Od razu w grudniu wystawił fakturę na 10.000 zł. Co ze składkami na ZUS? Czy przysługuje mu ten limit niepłacenia składek? Czy powinien był lepiej otworzyć firmę w styczniu 2019 r.?

Rozwiązanie: Jeżeli jest to pierwsza działalność gospodarcza i zostanie rozpoczęta 1 grudnia 2018 r., to do 31 maja 2019 r. podatnik może skorzystać z tzw. „ulgi na start”. Zatem przez 6 miesięcy nie opłaca składek społecznych w ogóle, a od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r. opłacać będzie składki społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tych okresach obowiązkowa będzie tylko składka zdrowotna.

„Ulga na start” – 6 miesięcy wolnych od składek

Pierwsza z ulg dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Taka osoba nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

Niższe składki przez 24 miesiące

Po upływie 6 miesięcy czyli po wyczerpaniu „ulgi na start” (lub też wcześniej, jeśli osoba zrezygnuje z tej ulgi) przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek.

Przeczytaj także:

Niższe składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców od 2019 r.

Od 2019 r. wysokość składek społecznych zależna od przychodów z działalności gospodarczej

W 2019 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2.250 zł, czyli minimalna, ulgowa podstawa składek społecznych wyniesie 675 zł.

Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe może opłacać składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, o ile :

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał czynności, które wchodzą w zakres swojej działalności gospodarczej.

Nowa ulga od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. dojdzie jeszcze jedna ulga dotycząca tzw. małej działalności gospodarczej. Polega ona na ustaleniu przez przedsiębiorcę swojej podstawy wymiaru, niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zależnej od uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym przychodu z działalności.

Jednak ta ulga nie będzie miała zastosowania w omawianym przypadku z uwagi na to, że w 2018 r. działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres krótszy niż 60 dni, a to jest jeden z warunków negatywnych dostępu do tej ulgi.

Gdy ulgi już nie przysługują?

Gdy ulgi nie przysługują osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, można do niego przystąpić na własny wniosek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

ZAPAMIĘTAJ!

  • Po spełnieniu pewnych warunków osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą może skorzystać z ulg, dzięki którym nie będzie musiała opłacać składek społecznych od standardowej podstawy. 
  • Zarówno „ulga na start”, jak i ulga preferencyjna nie odnoszą się do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Składka zdrowotna należna jest zawsze, za każdy miesiąc prowadzenia firmy. Pełna składka w wysokości 9% zadeklarowanej podstawy, ale nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel