Kierowca mechanik a praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 9 grudnia 2011
Pytanie:  Spółka transportowa zatrudnia pracowników na stanowiskach kierowca -mechanik. Kierowcy używają do przewozu cementu na terenie kraju ciągników siodłowych o masie dopuszczającej całkowitej powyżej 3,5 tony, czasami pracują w warsztacie. Czy taką pracę można uznać za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze? Czy kwalifikacji pracy kierowcy dokonuje ZUS czy pracodawca?

Czy każdy zatrudniony kierowca wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze? Przeczytaj odpowiedź eksperta i dowiedz się.

Odpowiedź: 

Praca wykonywana przez zatrudnionych w Państwa firmie pracowników na stanowiskach kierowców - mechaników nie są pracami w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. ZUS nie dokonuje kwalifikacji prac wykonywanych przez pracowników dla potrzeb przepisów up.

W przypadku prac kierowców do prac o szczególnym charakterze zalicza się wyłącznie:

  • prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów,
  • prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym,
  • prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz
  • prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. ZUS nie dokonuje kwalifikacji prac dla potrzeb stosowania przepisów ustawy up.
Prace kierowców nie zostały wymienione wśród prac w szczególnych warunkach.

Jak wynika z powyższego okoliczność wykonywania prac kierowcy ciągnika siodłowego o masie powyżej 3,5 tony sama przez się nie świadczy o wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 up za prace w szczególnych warunkach uważa się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Prace w szczególnych warunkach zostały określone w załączniku nr 1 do up.

Za prace o szczególnym charakterze - zgodnie z art. 3 ust. 3 up - uważa się natomiast prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Prace o szczególnym charakterze zostały określone w załączniku nr 2 do up.

Przepisy up nie nakładają na ZUS obowiązku dokonywania kwalifikacji prac wykonywanych przez pracowników dla potrzeb stosowania tych przepisów. Takie kwalifikacji powinien dokonać płatnik składek. Przy kwalifikacji danej pracy do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pomocny może okazać się poradnik pt. „Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze”, opublikowany na stronie internetowej http://www.ciop.pl/29416.

Tekst opublikowany: 

2 grudnia 2011 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel