Kiedy posiłki dla pracowników są zwolnione z PIT i oskładkowania

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 4 kwietnia 2018
Pytanie:  Pytanie: Zapewniamy pracownikom posiłki regeneracyjne. Część pracowników ze względu na rodzaj wykonywanej pracy ma posiłki bezpłatne, pozostała grupa płaci podatek dochodowy od kwoty za zjedzone posiłki. Do kwoty 190 zł posiłki są opodatkowane. Pracownik, który za dany miesiąc ma za posiłki w wysokości 190,08 z lub 207,00 zł powinien mieć od kwoty ponad 190 zł potrącony również ZUS. Czy takie stanowisko jest prawidłowe?
Odpowiedź: 

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to nie ma zwolnienia dla posiłków do kwoty 190 zł. Albo posiłki są zwolnione w całości, jeżeli przysługują na podstawie przepisów bhp, albo w pełni opodatkowane, gdy pracodawca przyznaje je dobrowolnie pracownikom niewykonującym pracy w warunkach szczególnie uciążliwych. Natomiast posiłki „nieprofilaktyczne" są zwolnione ze składek na ZUS do kwoty 190 zł miesięcznie.

Jakie przychody są zwolnione z PIT?

Zwolnione z podatku dochodowego są:

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw;

- wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych;

Tak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11b ustawy o PIT.

Zwolnienie wynikające z tych przepisów można zastosować tylko wówczas, jeżeli do wydawania świadczeń w postaci napojów oraz posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych, pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy tj. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kiedy trzeba zapewnić pracownikom posiłki i napoje?

Na podstawie art. 232 Kodeksu pracy (dalej: kp), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279) określa rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania jakie powinny spełniać (temperatura, kaloryczność), a także przypadki i warunki ich wydawania.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

- korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

- przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Kiedy posiłki i napoje profilaktyczne są w pełni zwolnione z PIT?

Zatem, posiłki i napoje profilaktyczne wydawane na podstawie przepisów bhp są w pełni zwolnione z podatku dochodowego. Natomiast inne posiłki, przyznawane pracownikom dobrowolnie, bez względu na zajmowane stanowisko i panujące warunki pracy, podlegają w pełni opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Przychód powstaje pod warunkiem, że istnieje możliwość ustalenia wartości posiłków spożytych przez danego pracownika (przypisania pracownikowi konkretnego przychodu z tytułu wyżywienia).

Tym samym nie jest prawidłowe stwierdzenie zawarte w pytaniu, że posiłki dla pracowników nieuprawnionych do ich otrzymywania na podstawie przepisów bhp, są zwolnione z opodatkowania do kwoty 190 zł (bo chyba o to w pytaniu chodziło).

Jakie przychody są wyłączone z oskładkowania?

W przypadku składek na ZUS, z podstawy ich wymiaru jest wyłączona:

  • wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych,
  • wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Podobnie jak w przypadku opodatkowania, zwolnione ze składek w całości są posiłki profilaktyczne dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych (na podstawie bhp).

Natomiast posiłki dla pozostałych podwładnych (a więc nieobowiązkowe) mogą korzystać ze zwolnienia ze składek do kwoty 190 zł miesięcznie. Jest to zwolnienie niezależne od przepisów podatkowych. Wartość takich posiłków korzysta więc tylko ze zwolnienia składkowego, do określonego limitu. Nadwyżka ponad 190 zł stanowi podstawę wymiaru składek, jeżeli jest jednocześnie przychodem ze stosunku pracy.

Reasumując, posiłki przyznawane przez pracodawcę na podstawie przepisów bhp są zwolnione zarówno ze składek na ZUS jak i z podatku dochodowego, bez żadnego limitu (w całości). Natomiast posiłki pozostałe są opodatkowane w pełnej wartości, ale korzystają ze zwolnienia ze składek do wysokości 190 zł miesięcznie.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel