Czy składka na ubezpieczenie na życie powinna być włączona do podstawy wymiaru

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 19 listopada 2018
składka na ubezpieczenia

Pracodawca umożliwił pracownikom i zleceniobiorcom zakup polisy grupowego ubezpieczenia na życie po cenach niższych niż detaliczne. Wobec tego zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie oraz współfinansuje koszty usługi. Czy składkę należy wliczyć do podstawy wymiaru?

Jaki był problem?

Pracownicy oraz zleceniobiorcy mogą przystąpić do polisy dobrowolnie. Jeżeli wyrażą chęć przystąpienia do polisy będą partycypować w zakupie polisy w wysokości określonej w umowie. Różnicę będzie pokrywał pracodawca z własnych środków i będzie ona opodatkowanym przychodem pracownika lub zleceniobiorcy.

Przeczytaj także:

Jak wpływ będzie miało zniesienie limitu składek ZUS? Czy będą wyższe koszty niż korzyści

Prawo do opłacania ulgowych składek i „ulgi na start” dla nowego przedsiębiorcy. Kiedy przysługuje

Pracodawca poinformował, że wszelkie dodatkowe korzyści dla pracowników reguluje zapisami w regulaminie płacowym. W regulaminie płacowym zawarł m.in. następujące zapisy:

  • pracodawca umożliwia pracownikom oraz zleceniobiorcom zakup polisy ubezpieczenia na życie po cenach niższych niż detaliczne;
  • wartość powyższych korzyści ma wartość niepieniężną;
  • składka miesięczna jest finansowana przez pracownika i zakład pracy;
  • wartość składki, którą finansuje zakład pracy jest przychodem pracownika ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu PIT.

Jakie miał wątpliwości pracodawca?

Pracodawca powziął wątpliwość, czy składka na grupowe ubezpieczenie na życie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie jest jego stanowisko?

Jego zdaniem składka na grupowe ubezpieczenie na życie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS.

Swoje zdanie argumentuje tym, że informacje na ten temat zostały wpisane do regulaminu płacowego.

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości części składki na grupowe ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę za prawidłowe.

W wydanej interpretacji Zakład odniósł się do pracowników, natomiast w stosunku do zleceniobiorców postanowił procedować odrębnie.

W uzasadnieniu przypomniał, że aby świadczenie (korzyść) stanowiące przychód pracownika nie rodziło obowiązku opłacania składek to powinno zostać przyznane pracownikowi na mocy postanowień obowiązujących u pracodawcy przepisów płacowych oraz przybrać formę niepieniężną.

Ponieważ z treści wniosku o wydanie interpretacji wynika, że pracodawca umożliwia pracownikom zakup polisy grupowego ubezpieczenia na życie po cenach niższe niż detaliczne. Zasady współfinansowania składki zostały zawarte w regulaminie płacowym obowiązującym w firmie, a składka w części finansowanej przez pracodawcę stanowi przychód pracowników z tytułu stosunku pracy.

Stąd finansowana przez pracodawcę wartość składki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, nie podlega oskładkowaniu.

Interpretacja ZUS z 6 listopada 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1137/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel