Czy każda nagroda przyznana prezesowi musi być oskładkowana. Jakie warunki muszą być spełnione

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 17 sierpnia 2018
Pytanie:  Czy trzeba ozusować nagrodę prezesa zarządu sp. z o.o.? Chodzi o sytuację, kiedy prezes otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania i z tego tytułu ma również nagrodę tj. procent od zysku, jeżeli go w danym kwartale wygeneruje. Czy trzeba postąpić analogicznie, jak w interpretacji ZUS z 9 lipca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/547/2018)? Umowa naszego prezesa nie ma żadnych znamion umowy o pacę.
Odpowiedź: 

Członek zarządu spółki kapitałowej (z o.o.) jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zatem, członek zarządu może wykonywać swoją funkcję na podstawie samego aktu powołania (bezumownie) – w drodze powzięcia uchwały na zgromadzeniu wspólników. Wówczas powstaje stosunek organizacyjny między członkiem zarządu a spółką, który wystarczy do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw. Od woli spółki zależy, czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą pełnienia obowiązków.

Akt powołania członka zarządu przez właściwy organ spółki nie oznacza nawiązania stosunku pracy, co potwierdza orzecznictwo sądowe. Członek zarządu może pobierać wynagrodzenie a także inne świadczenia jak np. nagrody z zysku, jeżeli w tej sprawie została podjęta stosowna uchwała.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę w odpowiednich przepisach – ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wymienione tam podmioty podlegające ubezpieczeniom mają charakter wyczerpujący i zamknięty.

Wśród nich nie ma członków zarządu pełniących funkcję na podstawie aktu powołania (bezumownie). To oznacza, że członka tego organu nie zgłasza się do obowiązkowych ubezpieczeń a jego przychody z tego tytułu nie podlegają oskładkowaniu.

Powołana w pytaniu interpretacja oddziału ZUS dotyczy przypadku, gdy osoba zasiadająca w zarządzie była jednocześnie zatrudniona w spółce na podstawie stosunku pracy, na stanowisku dyrektora, przy czym obowiązki wynikające z obu tytułów przenikały się. Nie było wyraźnego rozdziału obowiązków zarządczych od dyrektorskich. Spółka uznała, że przyznana tej osobie nagroda została zakwalifikowana jako przychód ze stosunku pracy, co w konsekwencji wywołało obowiązek w zakresie poboru składek na ZUS od kwoty nagrody.

Przeczytaj także:

Zatem, omówiony w interpretacji przypadek nie odnosi się do opisu stanu faktycznego.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel