Co ze składkami w przypadku wykonywania umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Dodano: 6 grudnia 2018
Pytanie:  Zleceniobiorca (kobieta) ma podpisaną umowę zlecenie do 31.12.2018 r. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim do 03.01.2019 r. i chciałaby wrócić do pracy w ramach swojej umowy zlecenia. Jakie składki powinniśmy odprowadzić od tej umowy zlecenia? Co w przypadku przedłużenia umowy zlecenia na dalszy okres i wykonywania umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim do 03.01.2019 r., a później na urlopie rodzicielskim?
Odpowiedź: 

Umowa zlecenie na urlopie macierzyńskim czy to z obecnym pracodawcą, czy inną firmy, jest dodatkową pracą zarobkową, a zleceniobiorca, który przebywa na urlopie macierzyńskim, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku.

Z umowy zlecenia zawartej z innym pracodawcą w tym czasie obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorcę należy zgłosić na druku ZUS ZZA z kodem 04 11 XX w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy zlecenia.

Wskazać należy, iż umowa zlecenia nie ma wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego i nie ma przy tym znaczenia, czy umowa cywilnoprawna jest zawierana z pracodawcą, który udzielił urlopu macierzyńskiego, czy też z innym podmiotem.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, wówczas z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlegał on będzie ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba ta obligatoryjnie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Zaznaczyć należy, iż przepisy nie zabraniają, aby pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego podjął pracę u swojego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Warto podkreślić, że zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który udzielił urlopu rodzicielskiego, a umowa ta przewiduje wykonywanie pracy tego samego rodzaju co określona w umowie o pracę, może zostać uznane za obchodzenie przepisów kodeksu pracy. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 17 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III APa 24/06), wyraził pogląd, że świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy.

Nie ma ograniczenia w przypadku pracy podjęcia pracy u innego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. W takiej sytuacji pracownik korzysta z urlopu rodzicielskiego u swojego pracodawcy, który został mu udzielony w pełnym wymiarze, natomiast u innego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej może wykonywać pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podobnie jak w okresie trwania urlopu macierzyńskiego, osoba zatrudniona na umowę zlecenia, spełniająca jednocześnie warunki do objęcia jej ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego z racji przebywania na urlopie rodzicielskim), podlega obligatoryjnie tym ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Natomiast ze zlecenia ubezpieczeniom emerytalno-rentowym podlega wówczas dobrowolnie (na wniosek). Jeśli osoba, o której mowa w pytaniu, w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wniesie o podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z umowy zlecenia, to z tytułu jej wykonywania będzie podlegała tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Należy ją wówczas zgłosić do tego ubezpieczenia na druku ZUS ZZA. W dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za każdy miesiąc trwania tej umowy zleceniodawca powinien wykazywać zleceniobiorcę w raporcie ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne naliczoną od wynagrodzenia wypłaconego mu ze zlecenia (jeśli jest wynagradzany kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie).

Ponadto powinien też wykazywać zleceniobiorcę w raporcie:

  • ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 i kodem świadczenia/przerwy 319 (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego),
  • ZUS RCA z kodem 12 40 i składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe naliczonymi od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.
Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z tworzeniem umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także czasem pracy, zgodnym z prawem zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami rodzicielskimi. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach pracowniczych przed sądami pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel