Poznaj 4 warianty obliczenia wynagrodzenia pracownikowi w 2018 roku

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 4 stycznia 2018
5539fbb62f080d4a18b58eb5f1c969342d7d6643-medium

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł. Wzrost wynagrodzenia to wzrost kosztów pracy. Poprosiliśmy eksperta Portalu FK, aby pokazał na przykładzie w 4 wariantach, jak obliczyć prawidłowo pracownikowi wynagrodzenie za pracę w 2018 roku.

Więcej na ten temat pisaliśmy: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 100 zł

Przypomnijmy, że obowiązujące w danym roku kalendarzowym minimalne wynagrodzenie za pracę podawane jest w kwocie brutto. Przy płacy minimalnej wynoszącej 2.100 zł, miesięczny koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę wyniesie 2.100 zł plus składki ZUS finansowane przez pracodawcę.

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na cały etat otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.100 zł. Wariant I Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i upoważnił on pracodawcę do odliczania ulgi podatkowej (PIT-2). Wyliczenie wynagrodzenia netto Składki na ubezpieczenia społeczne: 2.100 zł x 9,76% = 204,96 zł (składka emerytalna). 2.100 zł x 1,5% = 31,50 zł (składka rentowa). 2.100 zł x 2,45% = 51,45 zł (składka chorobowa). Składki łącznie: 287,91 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2.100 (wynagrodzenie brutto) – 287,91 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) = 1.812,09 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1.812,09 zł (podstawa wymiaru składki zdrowotnej) x 9% (wymiar procentowy składki na ubezpieczenie zdrowotne) = 163,09 zł. Kwota składki zdrowotnej pomniejszająca podatek: 1.812,09 zł (podstawa wymiaru składki zdrowotnej) x 7,75% (wymiar procentowy składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku) = 140,44 zł. Podstawa opodatkowania: 1.812,09 zł – 111,25 zł (podstawowe koszty uzyskania przychodu) = 1.701 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Podatek: 1.701 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (wymiar procentowy podatku) = 306,18 zł. Zaliczka na podatek dochodowy: 306,18 zł (podatek) – 46,33 zł. (ulga podatkowa) – 140,44 zł (składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku) = 119 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Wynagrodzenie netto: 2.100 zł (wynagrodzenie brutto) – 287,91 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) – 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 119 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 1.530 zł. Wariant II Pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów i upoważnił on pracodawcę do odliczania ulgi podatkowej (PIT-2). Podstawa opodatkowania: 1.812,09 zł – 139,06 zł (podwyższone koszty uzyskania przychodu) = 1.673 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Podatek: 1.673 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (wymiar procentowy podatku) = 301,14 zł. Zaliczka na podatek dochodowy: 301,14 zł (podatek) – 46,33 zł. (ulga podatkowa) – 140,44 zł (składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku) = 114 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Wynagrodzenie netto: 2.100 zł (wynagrodzenie brutto) – 287,91 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) – 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 114 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 1.535,00 zł. Wariant III Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i nie upoważnił on pracodawcy do odliczania ulgi podatkowej (PIT-2). Podstawa opodatkowania: 1.812,09 zł – 111,25 zł (podstawowe koszty uzyskania przychodu) = 1.701 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Podatek: 1.701 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (wymiar procentowy podatku) = 306,18 zł. Zaliczka na podatek dochodowy: 306,18 zł (podatek) – 140,44 zł (składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku) = 166 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Wynagrodzenie netto: 2.100 zł (wynagrodzenie brutto) – 287,91 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) – 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 166 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 1.483,00 zł. Wariant IV Pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów i nie upoważnił on pracodawcy do odliczania ulgi podatkowej (PIT-2). Podstawa opodatkowania: 1.812,09 zł – 139,06 zł (podwyższone koszty uzyskania przychodu) = 1.673 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Podatek: 1.673 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (wymiar procentowy podatku) = 301,14 zł. Zaliczka na podatek dochodowy: 301,14 zł (podatek) – 140,44 zł (składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku) = 161 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Wynagrodzenie netto: 2.100 zł (wynagrodzenie brutto) – 287,91 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) – 163,09 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) – 161 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 1.488,00 zł. Wyliczenie kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika: 2.100 zł x 9,76% = 204,96 zł (składka emerytalna), 2.100 zł x 6,5% = 136,50 zł (składka rentowa), 2.100 zł x 1,80% = 37,80 zł (składka wypadkowa – przy założeniu, że firma zatrudnia do 9 osób i opłaca składkę wypadkową w wysokości 50% maksymalnej jej wysokości ustalonej na dany rok składkowy), 2.100 zł x 2,45 zł = 51,45 zł (składka na fundusz pracy – przy założeniu, że firma nie jest zwolniona z jej opłacania ani z uwagi na pracodawcę jako podmiot, ani z uwagi na pracownika), 2.100 zł x 0,1% = 2,10 zł (składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – przy założeniu, że firma nie zalicza się do podmiotów zwolnionych z jej odprowadzania oraz, że pracodawcy nie przysługuje takie zwolnienie z uwagi na pracownika), Składki łącznie: 432,81 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyliczeń – zgodnie z przyjętymi w nich założeniami – koszt zatrudnienia pracownika z wynagrodzeniem 2.100 zł brutto wynosi 2532,81 zł (2.100 zł + 432,81 zł).

Kalkulując pełne koszty, jakie musi ponieść pracodawca należy oczywiście uwzględnić dodatkowo wydatki związane z zastępstwem podwładnego w razie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop wypoczynkowy, czy absencja chorobowa), wykonaniem wstępnych i okresowych badań lekarskich oraz ewentualnym zakupem odzieży roboczej, środków ochrony wymaganych zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy itp.  

Należy nadto pamiętać, że za wykonujących pracę w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze istnieje obowiązek odprowadzania składki na fundusz emerytur pomostowych, którą finansuje pracodawca z własnych środków. Wysokość omawianej składki wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z kolei w przypadku zatrudnienia pracownika na ½ etatu z pensją wynosząca 1.050 zł miesięcznie, poniesione przez pracodawcę koszty trzeba zredukować do połowy. Ponadto, jeżeli przychody osiągane przez podwładnego w danym miesiącu ze wszystkich źródeł nie przekroczą kwoty płacy minimalnej (w 2018 r. – 2.100 zł), pracodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania za niego składki na fundusz pracy.

Warto również dodać, że w określonych okolicznościach przepisy przewidują możliwość zwolnienia z opłacania składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych lub/i na fundusz pracy.

I tak, składki na FGŚP nie odprowadzają za pracowników (również zleceniobiorców) pracodawcy będący podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, natomiast obowiązek uiszczania składki na FP nie dotyczy przedsiębiorców wymienionych w art. 105 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto, pracodawcom przysługuje zwolnienie z opłacania składek na oba fundusze za niektóre grupy pracowników, czyli z uwagi na wiek, bezrobocie oraz rodzicielstwo (art. 104a – 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9a – 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel