10 zmian w wypłacie minimalnego wynagrodzenia

Dodano: 1 czerwca 2016

12 zł za godzinę pracy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, likwidacja różnic w wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy - to tylko niektóre propozycje zmian przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Poznaj wszystkie zmiany.

Minimalna stawka dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych (wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym) wyniesie 12 zł brutto za godzinę pracy.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby minimalna stawka godzinowa miała zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłączenie od osiągniętego rezultatu.  W praktyce oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń.

Wprowadzenie tych przepisów ma przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie.

Będzie coroczna waloryzacja

Kwota ta ma być waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

 

Zleceniobiorca i samozatrudniony nie będzie mógł się zrzec minimalnej stawki godzinowej

W ramach ochrony zatrudniony (na umowie zlecenia lub o świadczenie usług) nie będzie mógł się zrzec prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść go na inną osobę. Ma to chronić zleceniobiorcę przed próbami omijania tej regulacji przez zleceniodawcę.

Minimalne wynagrodzenie płatne tylko w formie pieniężnej i co najmniej raz w miesiącu

Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma być wypłacane w formie pieniężnej. Rozwiązanie takie ma zapobiegać nadużyciom ze strony zleceniodawcy, który może nakłaniać zleceniobiorcę, aby wynagrodzenie przyjął np. w formie towarów produkowanych przez firmę. Dlatego rozwiązanie to zapewni możliwość skontrolowania, czy wynagrodzenie w należnej kwocie zostało rzeczywiście wypłacone. Jednym z elementów ochrony zleceniobiorcy jest także gwarancja otrzymywania wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, co najmniej raz w miesiącu.

Wcześniejsze ustalenie liczby godzin pracy będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia

Przyjęto, że co do zasady, sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług ma być ustalany między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca będzie przedkładał zleceniodawcy w formie papierowej lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Informacja taka będzie przedstawiana w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, tak aby mogła stać się podstawą obliczenia wynagrodzenia.

Likwidacja różnic w wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego

Wprowadzono także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Projekt likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy.

Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80% płacy minimalnej.

Po zmianach, wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. Rozwiązanie to znosi dyskryminację młodych ludzi na rynku pracy.

Dodatek za pracę w nocy nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia

W ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej traktowane w porównaniu z osobami lepiej wynagradzanymi, otrzymującymi pensję wyższą niż pensja minimalna.

PIP będzie kontrolował przepisy regulujące wypłatę wynagrodzeń …

Rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma kontrolować czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

… i razie ich naruszenia nałoży sankcje

Przewidziano sankcje za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, która wypłaca należne wygrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej –  będzie podlegać karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Minimalna stawka godzinowa będzie stosowana także przy przetargach

Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej zostaną także uwzględnione w ustawie Prawo zamówień publicznych na zasadach analogicznych jak regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna stawka godzinowa ma być również stosowana przy przetargach publicznych.

Teraz ustawa ma zostać skierowana do Sejmu. Projektodawcy przewidują jej uchwalenie w lipcu.

Etap legislacyjny: projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Źródło:

www.premier.gov.pl

Źródło:

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel